Matrícula Proves PAU

L’alumnat interessat a presentar-se a la PAU, hauran d’emplenar la instància i entregar-la en secretaria del centre dins del període indicat, adjuntant tota la documentació indicada en la instància.

Instància de matriculació i petició de títol de batxillerat

Si feu el pagament electrònic de les taxes recordeu fer una captura de la pantalla i guardar-la com a justificant del pagament.
Ho haureu d’adjuntar amb la instància de matrícula i petició de títol.

PERÍODE DE MATRICULACIÓ:

  • Termini de matriculació ordinària: del 22 al 26 de maig de 2023. (Introducció en Ítaca fins al 29 a les 14h)

  • Termini de matriculació extraordinària: del 19 al 23 de juny de 2023. (Introducció en Ítaca el 26 a les 14h)

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  • Taxa matrícula ordinària
  • Taxa Matrícula Família Nombrosa de 1a:
  • Taxa Matrícula Família Nombrosa de 2a: Exempts.

Els alumnes pertanyents a família nombrosa hauran d’acreditar aquesta condició mitjançant la presentació de l’original i fotocòpia del document acreditatiu.

Els alumnes amb Matricula Honor hauran de presentar original i fotocòpia del document acreditatiu i estaran EXEMPTS de Pagar la Taxa.

  • Haver sol·licitat el Títol de batxillerat o de Tècnic Superior en el Cicle corresponent, la tramitació del qual es realitzarà al mateix temps que la inscripció en les proves PAU.
  • Els alumnes exempts de l’assignatura de valencià han de justificar aquesta condició mitjançant original i fotocòpia de la resolució de la Conselleria on se’ls va reconéixer aquest dret.

MES INFORMACIÓ PAU