Protecció de dades

EN ELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS GVA

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els  tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT)al següent enllaç:

www.ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva

Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat «Protecció de dades en els centres educatius públics GVA, mitjançant el següent enllaç o URL

http://www.ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva

A banda de la Sotssecretaria, convé recordar que tant els centres educatius com la ciutadania interessada, també poden contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat (DPD), mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a dpd@gva.es. La DPD és un òrgan de la Generalitat que exerceix les seues funcions d’informació, assessorament i supervisió amb total independència funcional.

Per a més informació, consulteu l’URL http://participacio.gva.es/es/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva