Tècnic Superior en Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa

Duració de l'estudi:

2000 hores.

Requisits d'accés:

Pots accedir a un cicle de grau superior quan reunisques algun dels següents requisits:

Accés directe:

 • Estar en possessió del Títol de Batxiller.
 • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.
 • Estar en possessió d'un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat el Curs d'Orientació Universitària (COU).
 • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.

Accés mitjançant prova (per als qui no tinguen algun dels requisits anteriors)

Què aprendré i fer?

 • Dirigir i gestionar les activitats, organitzant els recursos materials, personals i tècnics.
 • Analitzar els canvis en la moda, adaptant les tendències del mercat a les expectatives i necessitats dels clients.
 • Gestionar la documentació, utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Identificar les necessitats del client, analitzant les seues característiques i requeriments.
 • Entrenar al client en habilitats de comunicació, elaborant un pla per a l'adquisició de noves tècniques comunicatives.
 • Assessorar en l'organització d'actes protocolares i esdeveniments, elaborant un projecte i coordinant les activitats.
 • Assessorar les empreses per a la creació d'una imatge corporativa, interpretant les seues sol·licituds.
 • Elaborar projectes de canvi d'imatge, controlant la qualitat i la documentació relacionada.
 • Assessorar i entrenar al client en maquillatge, perruqueria i estètica, atesos els requeriments.
 • Comercialitzar productes i serveis d'imatge personal, utilitzant tècniques de màrqueting.
 • Realitzar canvis d'estils a través del vestuari, assessorant sobre indumentària i complements.
 • Guiar en la compra de vestuari, complements i cosmètics, calibrant les necessitats del client per a cobrir les seues expectatives.

En finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar :

 • Tècnic de protocol i cerimonial en institucions públiques i privades.
 • Expert en etiqueta i usos socials.
 • Assessor/consultor d'estilisme en el vestir.
 • Assistent tècnic d'imatge política, cultural i artística.
 • Assessor en comerços de vestuari i complements.
 • Assessor/ consultor d'imatge corporativa.
 • Tècnic especialista en gabinets de relacions públiques.
 • Tècnic especialista en imatge en departament de màrqueting.
 • Director de gabinet d'assessoria d'imatge.
 • Consultor/assessor de protocol i organització d'actes i esdeveniments.
 • Assessor en la compra de vestuari, complements, regals i cosmètics.
 • Assistent personal en la cura de la imatge.
 • Organitzador de noces
 • Assessor de premsa especialitzada en imatge personal

Continuar estudiant:

 • Cursos d'especialització professional.
 • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls professionals d'acord amb la normativa vigent.
 • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions d'acord amb la normativa vigent.

Quines són les eixides professionals?

Aquest professional exerceix la seua activitat en empreses del sector serveis que es dediquen a l'assessoria d'imatge personal, corporativa i pública, o s'integren en equips multidisciplinaris de qualsevol empresa en departaments de comunicació o màrqueting. D'igual manera, pot exercir la seua activitat en establiments dedicats a la venda de vestuari, complements i cosmètics, on desenvolupa tasques en les àrees funcionals de disseny d'una nova imatge personal, pública i corporativa, i en l'organització i prestació de serveis.

Pla de formació:

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són els següents:

 • Assessoria cosmètica.
 • Disseny d'imatge integral.
 • Estilisme en vestuari i complements.
 • Assessoria de perruqueria.
 • Protocol i organització d'esdeveniments.
 • Usos socials.
 • Assessoria estètica.
 • Habilitats comunicatives
 • Imatge corporativa.
 • Direcció i comercialització
 • Projecte d'assistència a la direcció.
 • Formació i orientació laboral.
 • Formació en centres de treball.