Pla lingüístic

El Projecte lingüístic de centre (PLC), tal com queda definit en l’Article 13 de la Lei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, és l’instrument mitjançant el qual cada centre educatiu articula i concreta l’aplicació del Programa d’educació plurilingüe i intercultural d’acord amb les característiques del centre educatiu i de l’alumnat. Per al nostre centre s’ha definit segons les etapes educatives: