Convalidació proves d’accés a cicles

EXEMPCIONS DE GRAU MITJÀ

DE TOTA LA PROVA:
– Els qui hagen superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys
– Els qui hagen superat la prova d’accés a la formació professional en qualsevol de les opcions.
– Els qui hagen superat el primer nivell d’un programa de qualificació professional inicial.
Podran realitzar la preinscripció directament en el cicle formatiu que desitgen cursar.
La qualificació serà la que conste en la certificació corresponent, si s’ha superat la prova d’accés a la Universitat o la prova d’accés a formació professional de grau superior, o un 5 en el supòsit d’haver superat el primer nivell d’un programa de PCPI.

DE LA PART SOCIOLINGÜÍSTICA O, EN EL SEU CAS DE L’APARTAT QUE CORRESPONGA
– Els qui hagen superat tota la prova, la part sociolingüística o l’apartat del qual sol·liciten l’exempció en convocatòries anteriors.
– Els qui hagen superat l’àmbit de comunicació i social del Cicle 2, Nivell 2 d’Educació de Persones Adultes.
– Els qui hagen superat el mòdul lingüístic del primer nivell en un programa de PCPI a la Comunitat Valenciana.
– Els qui hagen superat les matèries corresponents en l’E.S.O.
– Els qui hagen superat els àmbits lingüístic i social d’un programa de diversificació curricular.

DE LA PART CIENTÍFIC-MATEMÀTICA-TÈCNICA O, EN EL SEU CAS, DE L’APARTAT QUE CORRESPONGA
– Els qui hagen superat tota la prova, la part científic-matemàtica-tècnica o l’apartat del qual sol·liciten l’exempció en convocatòries anteriors.
– Els qui hagen superat l’àmbit científic-tecnològic del Cicle 2, Nivell 2 d’Educació de Persones Adultes.
– Els qui hagen superat el mòdul científic-matemàtic del primer nivell en un programa de PCPI a la Comunitat Valenciana.
– Els qui hagen superat les matèries corresponents en l’E.S.O.
– Els qui han superat els àmbits científic i pràctic d’un programa de diversificació curricular.
– Els qui estiguen en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 o superior.
– Els qui tinguen una experiència laboral de, almenys, l’equivalent a un any a jornada completa.
– Els qui hagen superat dos mòduls relacionats amb una unitat de competència d’un títol de grau mitjà.


EXEMPCIONS DE GRAU SUPERIOR

DE TOTA LA PROVA
– Els qui hagen superat la prova d’accés dona la Universitat per a majors de 25 anys. Podran realitzar la preinscripció directament en el cicle formatiu que desitgen cursar.
Si el cicle formatiu del grau superior que es desitja cursar permet accedir als mateixos estudis universitaris per als quals l’aspirant va superar la prova d’accés a la Universitat, la qualificació serà l’obtinguda en aquesta. En tots els altres casos, la qualificació global serà de 5.

DE LA PART COMUNA O, EN EL SEU CAS, DE L’APARTAT QUE CORRESPONGA
– Els qui hagen superat tota la prova o aquesta part o apartat en convocatòries anteriors.
– Els qui hagen superat les matèries de Batxillerat que integren la part comuna o apartats corresponent.

DE LA PART ESPECÍFICA O, EN EL SEU CAS, DE L’APARTAT QUE CORRESPONGA
– Els qui hagen superat tota la prova o aquesta part o apartat en convocatòries anteriors.
– Els qui hagen superat les matèries de Batxillerat que integren la part específica o apartat corresponent.
– Els qui estiguen en possessió d’un títol de Tècnic en un cicle de la mateixa família professional o relacionat amb la mateixa a la qual es desitja accedir.
– Els qui estiguen en possessió d’un certificat de professionalitat corresponent a una qualificació professional de, almenys, nivell 2 d’una família professional de les establides per a l’opció per la qual es presenta.
– Els qui tinguen una experiència laboral d’almenys l’equivalent a un any de jornada completa en el camp professional d’una família professional de les establides per a l’opció per la qual es presenta.
– Els qui tinguen superats dos mòduls relacionats amb una o diverses unitats de competència d’un títol de grau superior relacionat amb l’opció per la qual es presenten.


DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA

Per a la superació de proves o ensenyaments: CERTIFICACIÓ ACADÈMICA.

Experiència laboral:
– CERTIFICAT D’EMPRESA en el qual conste l’activitat a la qual es dedica l’empresa, la duració del contracte, l’activitat laboral desenvolupada, no d’hores. En el cas d’autònoms certificat d’alta en l’Impost d’activitats Econòmiques.
– Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Mutualitat Laboral, on conste l’empresa i el període de contractació o, en el seu cas, el període de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.