CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS

ESO

Teniu tota la informació en la web de Conselleria. A continuació presentem un resum abreujat.

CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS PER ESTUDIS PROFESSIONALS DE MÚSICA O DANSA

Convalidació de la matèria de Música

Amb estudis de Música o dansa: L’alumnat que segueix estudis professionals de Música o Dansa pot convalidar la matèria de Música de 1r, 2n i 4t d’ESO si ha cursat o està cursant determinades matèries de Música en el Conservatori o de Dansa. En l’annex de sol·licitud s’indica quines.

 • L’assignatura es convalida sense nota, no computa per a la nota mitjana de l’ESO.
 • Si ja ha superat la matèria amb què convalida ha de portar original i fotocòpia del certificat acadèmic acreditatiu de superació de la matèria amb què convalida. Si està cursant l’assignatura amb què convalida ha de portar certificat de matrícula. Ha de portar, a final de curs, certificat d’haver superat l’assignatura, en cas contrari quedarà suspesa.
 • Ha de presentar emplenat i signat per pare, mare o tutor/a legal l’annex I.
 • El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 31 d’octubre.

Convalidació de la matèria optativa

L’alumnat que està cursant estudis professionals de Música o Dansa pot convalidar la matèria optativa del curs d’ESO en què està matriculat.

 • L’assignatura es convalida sense nota, no computa per a la nota mitjana de l’ESO.
 • Ha de presentar original i fotocòpia del certificat de matrícula dels estudis de Música o Dansa que està cursant. Ha de portar, a final de curs, un certificat d’haver mantingut la matrícula, en cas contrari quedarà suspesa.
 • Ha de presentar emplenat i signat per pare, mare o tutor/a legal l’annex I.
 • El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 31 d’octubre.

Exempció de la matèria d’Educació Física

L’alumnat que està cursant estudis professionals de Dansa pot sol·licitar l’exempció de la matèria d’Educació Física de l’ESO.

 • L’assignatura es convalida sense nota, no computa per a la nota mitjana de l’ESO.
 • Ha de presentar original i fotocòpia del certificat de matrícula dels estudis de Dansa que està cursant. Ha de portar, a final de curs, un certificat d’haver mantingut la matrícula, en cas contrari quedarà suspesa.
 • Ha de presentar emplenat i signat per pare, mare o tutor/a legal l’annex I.
 • El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 31 d’octubre.

CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS PER CONDICIÓ D’ESPORTISTA D’ALT NIVELL, ALT RENDIMENT O ELIT O LA CONDICIÓ DE PERSONAL TÈCNIC, ENTRENADOR, ARBITRAL O JUTGE DE LA COMUNITAT VALENCIANA

L’alumnat que té la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit o la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge de la Comunitat Valenciana pot sol·licitar la convalidació de la matèria optativa i l’exempció de la matèria d’Educació Física del curs de l’ESO en què està matriculat.

 • Les assignatures es convaliden sense nota, no computen per a la nota mitjana de l’ESO.
 • Ha de presentar original i fotocòpia del certificat o document que acredite la condició d’esportista d’elit, alt nivell, alt rendiment, personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge. Ha de mantindre aquesta condició fins a final de curs, en cas contrari quedarà suspesa.
 • Ha de presentar emplenat i signat per pare, mare o tutor/a legal l’annex III.
 • El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 31 d’octubre.

Batxillerat

Teniu tota la informació a la web de la Conselleria. Ací presentem un resum abreujat.

CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS PER ESTUDIS PROFESSIONALS DE DANSA

 • Poden convalidar determinades matèries del batxillerat d’Arts i de la modalitat Humanitats i Ciències Socials (s’especifiquen en l’annex XII, corresponent a la sol·licitud).
 • Poden demanar l’exempció d’Educació Física i la convalidació de la matèria optativa de qualsevol modalitat de batxillerat. En ambdós casos la matèria quedarà sense nota i no computarà per a la mitjana de batxillerat.
 • Ha de presentar:
  • Per a la convalidació de la matèria optativa: Original i fotocòpia del certificat de matrícula. Cal mantindre la matrícula durant tot el curs. Ha de portar, a final de curs, certificat d’haver mantingut la matrícula, en cas contrari quedarà suspesa.
  • Per a la convalidació de matèries de modalitat: Original i fotocòpia del certificat acadèmic de superació de les matèries amb què es convaliden. Si encara no les ha superades i les té matriculades, ha de presentar original i fotocòpia del certificat de matrícula i haurà de presentar certificat acadèmic d’haver-les superades abans de l’avaluació ordinària o extraordinària (la matèria es convalidarà en l’avaluació corresponent). Cal que estiguen superades abans de l’avaluació final ordinària.
  • Per a l’exempció d’Educació Física: Original i fotocòpia del certificat de matrícula. Cal mantindre la matrícula durant tot el curs. Ha de portar, a final de curs, certificat d’haver mantingut la matrícula, en cas contrari quedarà suspesa.
 • Ha de presentar emplenat i signat per pare, mare o tutor/a legal l’annex XII.
 • El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 31 d’octubre.

CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS PER ESTUDIS PROFESSIONALS DE MÚSICA

 • Poden convalidar determinades matèries del batxillerat d’Arts i de la modalitat Humanitats i Ciències Socials (s’especifiquen en l’annex XII, corresponent a la sol·licitud). Aquestes matèries es convaliden sense nota i no computen per a la mitjana de batxillerat.
 • Poden demanar la convalidació de la matèria optativa de qualsevol modalitat de batxillerat. La matèria quedarà sense nota i no computarà per a la mitjana de batxillerat.
 • Ha de presentar:
  • Per a la convalidació de la matèria optativa: Original i fotocòpia del certificat de matrícula. Cal mantindre la matrícula durant tot el curs. Ha de portar, a final de curs, certificat d’haver mantingut la matrícula, en cas contrari quedarà suspesa.
  • Per a la convalidació de matèries de modalitat: Original i fotocòpia del certificat acadèmic de superació de les matèries amb què es convaliden. Si encara no les ha superades i les té matriculades, ha de presentar certificat de matrícula i haurà de presentar certificat acadèmic d’haver-les superades abans de l’avaluació ordinària o extraordinària (la matèria es convalidarà en l’avaluació corresponent). Cal que estiguen superades abans de l’avaluació final ordinària.
 • Ha de presentar emplenat i signat per pare, mare o tutor/a legal l’annex XIII.
 • El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 31 d’octubre.

CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS PER CONDICIÓ D’ESPORTISTA D’ALT NIVELL, ALT RENDIMENT O ELIT O LA CONDICIÓ DE PERSONAL TÈCNIC, ENTRENADOR, ARBITRAL O JUTGE DE LA COMUNITAT VALENCIANA

L’alumnat que té la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit o la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge de la Comunitat Valenciana pot sol·licitar la convalidació de la matèria optativa de qualsevol curs de batxillerat en què estiga matriculat i l’exempció de la matèria d’Educació Física de 1r de batxillerat.

 • Les assignatures es convaliden sense nota, no computen per a la nota mitjana del batxillerat.
 • Ha de presentar original i fotocòpia del certificat o document que acredite la condició d’esportista d’elit, alt nivell, alt rendiment, personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge. Ha de mantindre aquesta condició fins a final de curs, en cas contrari quedarà suspesa.
 • Ha de presentar emplenat i signat per pare, mare o tutor/a legal l’annex XIV.
 • El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 31 d’octubre.

Formació Professional

Teniu tota la informació en la web de la Conselleria. Ací presentem un resum abreujat.

En tots els casos, fins que no es resolga la convalidació l’alumne ha de seguir anant a classe i examinant-se dels mòduls que té matriculats.

CONVALIDACIONS COMPETÈNCIA DEL CENTRE

L’alumnat que ha cursat amb anterioritat un mòdul que té el mateix codi, denominació, capacitats terminals o resultats d’aprenentatge, continguts i duració que un mòdul que té matriculat, pot solicitar-ne la convalidació, encara que formen part de cicles diferents.

 • Es posarà en el mòdul matriculat la mateixa nota que tenia el mòdul superat amb anterioritat. Els mòduls convalidats amb estudis anteriors a la LOGSE no tindran puntuació.
 • Ha d’aportar original i fotocòpia de la certificació acadèmica oficial on conste que es té superat el mòdul amb què es vol convalidar.
 • Ha de presentar emplenat i signat (per l’alumne en cas de ser major d’edat o pel pare, mare o tutor/a legal en cas de ser menor d’edat) l’imprés de sol·licitud.
 • El termini finalitza a final del mes de setembre per a les persones matriculades en juliol. Per a les persones matriculades en setembre, disposen d’un mes a comptar des de la data de matrícula.

CONVALIDACIONS COMPETÈNCIA DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ

L’alumnat que sol·licita convalidació de mòduls de FP amb matèries cursades en la universitat ha de fer una sol·licitud de convalidació que es remet al Ministeri d’Educació, que l’estudia i resol si el mòdul es convalida o no.

 • Els mòduls convalidats no tindran puntuació i no computaran a efectes del càlcul de la mitjana.
 • Ha d’emplenar, signar i presentar la sol·licitud.
 • Ha d’aportar la documentació requerida, d’acord amb el que figura en les instruccions del Ministeri (generalment es demana el Certificat Acadèmic i el Programa dels mòduls/matèries/assignatures amb què es vol convalidar).
 • Ha d’aportar Certificat de matrícula.
 • Termini: Disposa de tot el curs escolar.
 • Una vegada resolta la convalidació, l’alumne la descarregarà de la seu electrònica i la presentarà en l’institut per a què puga ser gravada en el seu expedient.

CONVALIDACIONS D’ANGLÉS TÈCNIC- HORARI RESERVAT AL MÒDUL D’ANGLÉS

L’alumnat que ha cursat Anglès Tècnic en un altre Cicle Formatiu o que té certificat determinats nivells de competència en Anglés del Marc Comu de Referència per a les llengües pot sol·licitar la convalidació de l’Anglés Tècnic del cicle en què està matriculat.

 • Cal acreditar alguna de les següents situacions:
  • Si ha superat el mòdul d’Anglés Tècnic d’un determinat curs en un cicle de Grau Superior es convalidarà el mòdul d’Anglés Tècnic del mateix curs d’un cicle de Grau Mitjà, cursat en la Comunitat Valenciana en la LOE. Un alumne que cursa un Grau Superior no pot convalidar l’Anglés Tècnic amb del Grau Superior amb l’Anglés Tècnic d’un Grau Mitjà cursat amb anterioritat.
  • Nivell B1 d’Anglés per a convalidar en Grau Mitjà i Nivell B2 d’Anglés per a convalidar en Grau Superior.
  • Per a altres convalidacions d’aquest mòdul no previstes es remetrà la sol·licitud per part de l’institut a la Direcció General de FP, que estudiarà el cas i resoldrà si procedeix convalidar o no:
   • Ha de presentar emplenat i signat l’annex XVIII de l’orde 79/2010, de 27 d’agost.
   • Ha de presentar Certificat de matrícula i original i fotocòpia del certificat acadèmic on consten els mòduls superats o la titulació d’Anglès per la qual sol·licita la convalidació.
   • El termini finalitza a final del mes de setembre per a les persones matriculades en juliol. Per a les persones matriculades en setembre, disposen d’un mes a comptar des de la data de matrícula.
   • Cal seguir aquest procediment si ha estudiat el cicle de FP amb què sol·licita convalidar fora de la Comunitat Valencia i ha superat l’Anglés Tècnic.
   • Si ve d’una Comunitat Autònoma on el cicle cursat no té Anglés Tècnic, no el pot convalidar i l’ha de cursar.

CONVALIDACIÓ PER UNITATS DE COMPETÈNCIA

L’alumnat que té reconegudes unitats de competència a través del programa ACREDITA, pot sol·licitar la convalidació de mòduls de cicles formatius.

 • Els moduls convalidats constaran com a convalidats però sense nota, i no tindran efectes en el càlcul de la nota mitjana del cicle.
 • El termini és tot l’any.
 • Si vols sol·licitar l’acreditació d’unitats de competència, ho has de fer a través d’un tràmit telemàtic. Tens tota la informació en la web de la Conselleria.