Calendari escolar

Aprovat per l’Ordre d’11 de juny de 1998 (DOGV 18.06.98) i la Resolució d’1 de juny de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2021-2022. (DOGV 04/06/2021)

Els dies festius, a efectes escolars, autoritzats per la Direcció Territorial d’Alacant, a proposta del Consell Escolar Municipal de Benidorm són:

-11 d’octubre de 2021

-17 de novembre de 2021

-7 de desembre de 2021