Valencià

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ PER A L’ESO

 Els percentatges que s’hi aplicaran per tal d’obtindre la nota final de l’alumne, tant per avaluacions com a final de curs,  seran:

Per  a primer cicle d’ESO:

– 40% per a l’apartat de procedimentals

– 30% per a l’apartat de conceptuals

– 30% per a l’apartat  d’actitudinals

Per a segon cicle d’ESO:

-40% per a procedimentals

-40% per a conceptuals

-20% per a actitudinals.

Pel que fa a les lectures  el professorat proporcionarà els títols i referències dels llibres que es seleccionaran per a cada avaluació d’acord amb uns criteris de dificultat lingüística i segons unes previsions d’acceptació per tal que s’adequen al nivell corresponent. Recordem que és condició imprescindible, però no suficient per aprovar el curs,tindre els controls de lectura aprovats.

Cal dir que la nota final en tots els controls que realitzarà l’alumnat, serà la que resulte després del descompte per faltes.

RECUPERACIÓ PER ALS ALUMNES D’ESO AMB L’ASSIGNATURA PENDENT DEL CURS ANTERIOR

            Els alumnes d’ESO amb assignatures pendents del curs anterior, recuperaran el Valencià amb el seu professor durant el curs vigent.  L’avaluació serà contínua i es tindrà en compte que els continguts del curs anterior es repeteixen i s’amplien en el curs actual. Si en acabar la segona avaluació, el profesor detecta que la recuperació dels continguts del curs anteriorno és l’adequada ni suficient, aleshores se li donarà un dossier amb exercicis de reforç del curs anterior per tal que el treballe durant les vacances de Pascua o bé es realitzarà una prova de nivell per tal que l’alumnat puga superar l’assignatura. S’aprovarà l’alumne si els exercicis (o la prova) han estat realitzats adequadament, fet que es reflectirà a l’acta complementària de pendents de juny.

A més a més, si en arribar al setembre no han recuperat l’assignatura pendent,  també se’ls convocarà per tal que realitzen una prova específica per als pendents del curs anterior dels diferents nivells ( 1r, 2n i 3r d’ESO).

14.- AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ PER A 1r DE BATXILLERAT

Se seguiran els criteris següents:

a)         Exàmens. Durant les tres avaluacions es farà a classe una comprovació, mitjançant un o distints exàmens, de les nocions estudiades en cada tema. L’alumne haurà de demostrar que domina la matèria exigida per a l’avaluació corresponent amb la prova o proves que el professorat considere escaient.

b)         Treball.

a.       Les tasques que l’alumnat faça a classe o a casa, si no s’indica el contrari, es faran en fulls individuals, en els quals haurà de constar la data i el nom. Aquest material s’anirà arxivant en una carpeta per tal que, si el professorat ho considera convenient, poder corregir-lo i supervisar-lo, per a poder comprovar el seguiment que l’alumnat ha realitzat de la materia impartida. Si no es treballa s’abaixarà la nota final de l’avaluació.

b.      Escrits. Durant cada trimestre s’hauran de lliurar les redaccions, els comentaris o les composicions que el professorat considere oportú, les quals seran una part de la nota. En cas que no s’entreguen reperdutirà negativament en la nota.

c.       Exposicions. L’alumnat haurà de fer una exposició oral sobre el temari del curs, la qualificació del qual será una part més de la nota total. Aquesta exposició será requisit imprescindible per a superar la materia.

c)      Lectures. Al llarg del curs es realitzaran tantes lectures obligatòries com el professorat considere convenient (en principi dues per avaluació). Serà condició imprescindible la superació de les proves referides a aquestes lectures per tal de considerar el curs aprovat. Amb tot, si se superen les proves teòriques sobre el material impartit a classe però no les lectures obligatòries, es guardarà la nota dels exàmens teòrics fins al final del curs lectiu o, si es donara el cas, fins a setembre. Encara que mai es prodrà aprovar el curs de Llengua i literatura si no s’aconseguixen superar les proves d’aquestes lectures obligatòries.

d)      Faltes ortogràfiques, lèxiques i sintàctiques. Cada error d’aquests tipus restarà 0,05 la nota de cada pregunta dels exàmens que es realitzen i descomptaran la nota de tot allò que haja de corregir el professorat.

e)      Actitud. La participació en les activitats que es proposen i en la dinámica diària, la realització i el lliurament d’allò que es demane,  i l’ús de la llengua per comunicar-se serviran per apujar o abaixar la nota global de cada avaluació.

f)        Aquell alumne que no supere o realitze algun dels criteris apuntat anteriorment serà considerat, automàticament, insuficient a l’avaluació. Fet que no implicarà suspendre tota la matèria, ja que, donades les característiques d’aquest curs, no podem plantejar el sistema d’avaluació contínua. Per tant, si la mitjana de les distintes avaluacions supera el cinc es podrá aprovar, encara que s’haja suspés alguna de les tres avaluacions.

En el cas que la mitjana de les tres avaluacions isquera suspesa el professorat podria considerar la possibilitat de fer una prova de recuperació a final de curs, fet que, en principi, no es contempla.

Els alumnes, la trajectòria dels quals, no s’haja desenvolupat de manera satisfactòria durant el curs, tindran l’oportunitat de superar l’assignatura a la PROVA DE SETEMBRE.

g)      Existix la possibilitat d’apujar nota fent lectures voluntàries. Aquestes vindran proposades pel professorat en un llistat que s’entregarà a l’alumnat a principi de curs i podran augmentar la nota de l’alumne un mínim de mig punt i un màxim de dos en cada avaluació.

Cas especial són els alumnes de 1r de batxillerat nocturn, per als quals la manera d’avaluar serà la següent:

Examen: comptarà un 80% de la nota, és a dir, a l’examen només es podrà traure un 8. (En cas d’haver més d’un examen es farà la mitjana aritmètica dels que hi haja).

Si un alumne no pot assistir a algun examen per motius de salut, treball, etc.  ha de dur un justificant (mèdic, de l’empresa, etc) per tal de poder fer-lo un altre dia. Els justificants han de ser oficials.

Assistència a classe: comptarà un 10% de la nota, és a dir, 1p. Per obtindre aquest punt només podràs faltar a classe tres dies per trimestre.

Treball de classe (exercicis, redaccions): comptarà un 10% de la nota, és a dir, 1p.

Lectura: serà obligatòria una lectura per trimestre. Aquesta es qualificarà d’Apte o no Apte. Serà necessari per aprovar el trimestre obtindre la qualificació d’Apte a la lectura.

En cas que la nota resultant tinga decimals es procedirà de la manera següent:

Els decimals menors  de cinc s’arrodoniran cap a la nota inferior, els decimals majors de cinc cap a la nota superior:

Exemple:           4’6  nota final= 5

4’4  nota final= 4

L’avaluació NO serà contínua, és a dir, caldrà aprovar tots els trimestres per poder superar l’assignatura.

No es faran recuperacions al llarg del curs. Només se’n farà una a juny (cadascú només haurà de fer la part que tinga suspesa)

Aquell alumne que falte al 30% de les classes no se li avaluarà seguint els criteris explicats anteriorment. Només tindrà dret a un examen final.

Cal recordar que, en tots els casos, la nota final obtinguda per l’alumnat serà la resultat del descompte realitzat per les faltes comeses.

18. AVALUACIÓ I  RECUPERACIÓ PER A 2n DE BATXILLERAT

1.- Avaluació

Una per trimestre:

–         Continguts teòrics i literaris de la programació.

–         Aplicació pràctica al comentari de text lingüístic

–         Valoració dels aspectes ortogràfics i de cohesió, coherència i

adequació textual.

–         Una lectura, la que el professor considere oportuna, per al primer i segon trimestre.

–         2.- Criteris de recuperació

–         L’avaluació serà contínua ja que en el comentari sempre es tindran en compte els aspectes ortogràfics així com els continguts teòrics i literaris que s’han anat tractant aplicats al comentari de text lingüístic, base de la prova de selectivitat.

Incorporem l’avaluació especial per a alumnes de nocturn:

Examen: comptarà un 80% de la nota, és a dir, a l’examen només es podrà traure un 8. (En cas d’haver més d’un examen es farà la mitjana aritmètica dels que hi haja).

Els exàmens es plantejaran i avaluaran seguint els criteris de les proves PAU (selectivitat).

Si un alumne no pot assistir algun examen per motius de salut, treball, etc.  ha de dur un justificant (mèdic, de l’empresa, etc) per tal de poder fer-lo un altre dia. Els justificants han de ser oficials.

Assistència a classe: comptarà un 10% de la nota, és a dir, 1p. Per obtindre aquest punt només podràs faltar a classe tres dies per trimestre.

Treball de classe (comentaris de text, exercicis, redaccions): comptarà un 10% de la nota, és a dir, 1p.

En cas que la nota resultant tinga decimals es procedirà de la manera següent:

Els decimals menors  de cinc s’arrodoniran cap a la nota inferior, els decimals majors de cinc cap a la nota superior:

Exemple:           4’6  nota final= 5

4’4  nota final= 4

 

L’avaluació serà contínua, és a dir, un alumne que suspenga la primera i la segona avaluació, si aprova la tercera estarà aprovat. Es farà una recuperació final a juny.

Aquell alumne que falte al 30% de les classes perdrà el dret a l’avaluació contínua i no se li avaluarà seguint els criteris explicats anteriorment. Només tindrà dret a un examen final.

Cal recordar que, en tots els casos, la nota final obtinguda en els exàmens, serà la que s’obtinga després del descompte per faltes.

19.- ALUMNES PENDENTS DE BATXILLERAT

Els alumnes amb el valencià pendent tindran dues oportunitats durant el curs per superar l’assignatura: una prova al més de gener o febrer i una altra a abril-maig. Els objectius mínim per  superar aquestes proves coincidixen amb els  que es presenten en aquesta programació.

Si l’alumne no supera aquestes proves no podrà ser avaluat del curs que realitze en  aqueixos moments.