Geografia i Història

2n ESO Geografia i Història

Continguts Mínims.

1r.- La Població. Les Societats actuals.L’impacte urbà

2n.- Bizanci .L’Islam.al Andalus.

3r.- L’Europa feudal. Els Regnes Cristians.

4t.- L’Estat Modern. L’Europa del Barroc.

Periodització:

1a Avaluació : tema 1

2a Avaluació temes 2 i 3.

3a Avaluació : tema 4.

7) CRITERIS D’AVALUACIÓ

S’atindran al compliment dels objectius exposats en aquesta programació, havent-se de superar els continguts fixats per a cada avaluació. Per a superar el curs, els alumnes/as hauran de dominar, almenys, els continguts mínims.

Criteris de qualificació:

Qualificació de les avaluacions:

Es valorarà:

–  La qualificació de l’examen (un 60%)*

– Les activitats en classe: l’elaboració d’un Quadern (obligatori), el treball (notes de classe, treballs complementaris, lectures obligatòries etc.), l’actitud i l’assistència (en conjunt, un 40%)*

Qualificació Final:

S’apreciarà el treball en conjunt de l’alumne/a durant tot el curs, valorant la seua evolució.

Assignatures pendents*:

Es recuperaran al llarg del curs mitjançant treballs i/o proves escrites dutes a terme pel professor corresponent.

Examen de Setembre*:

Constarà d’una sola prova escrita sobre el contingut de la matèria del curs acordat pel Departament.

* En els exàmens i un altre tipus d’activitats,  es tindrà en compte l’expressió escrita i l’ortografia.

8) ADAPTACIONS CURRICULARS I ATENCIÓ A la DIVERSITAT

–     Les Acis aprovades en junta d’avaluació per a determinats alumnes/as amb dificultats especials implicaran l’adaptació dels continguts i les activitats, bé seleccionant material en el propi llibre de text, bé utilitzant materials complementaris. Seran també adaptats els criteris d’avaluació i el propi tipus de prova.

Per als alumnes estrangers, tot i que reben reforços en determinada disciplines, a vegades, es fa necessària també una adaptació a les seues possibilitats reals.

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

3° d’ESO

4) SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS

BLOC I    El medi físic

 1. El planeta terra
 2. El medi físic d’Espanya

BLOC II    La població

 1. La població
 2. Poblament rural i urbà
 3. Les ciutats
 4. La població a Espanya
 5. Poblament rural i urbà a Espanya

BLOC III     Les activitats econòmiques

 1. El sector primari
 2. El sector secundari
 3. El sector terciari
 4. L’economia espanyola

BLOC IV    L’organització territorial

 1. L’espai món
 2. La Unió Europea
 3. L’estat espanyol
 4. Les comunitats autònomes

5) PERIODITZACIÓ

1a Avaluació:

Temes 1 al

4 2a Avaluació:

Temes 5 al 10

3a Avaluació:

Temes 11 al 15

6) CONTINGUTS MÍNIMS

1.      Geografia física*

2.      La població en el món*

3.      L’estudi de la ciutat*

4.      Els sectors econòmics*

5.      Els sistemes econòmics i la globalització

6.      La Unió Europea

* Amb referències a Espanya

7) CRITERIS D’AVALUACIÓ

S’atindran al compliment dels objectius exposats en aquesta programació, havent-se de superar els continguts fixats per a cada avaluació. Per a superar el curs, els alumnes/as hauran de dominar, almenys, els continguts mínims.

Criteris de qualificació:

Qualificació de les avaluacions:

Es valorarà:

–  La qualificació de l’examen (un 60%)*

– Les activitats en classe: l’elaboració d’un Quadern (obligatori), el treball (notes de classe, treballs complementaris, lectures obligatòries etc.), l’actitud i l’assistència (en conjunt, un 40%)*

Qualificació Final:

S’apreciarà el treball en conjunt de l’alumne/a durant tot el curs, valorant la seua evolució.

Assignatures pendents*:

Es recuperaran al llarg del curs mitjançant treballs i/o proves escrites dutes a terme pel professor corresponent.

Examen de Setembre*:

Constarà d’una sola prova escrita sobre el contingut de la matèria del curs acordat pel Departament.

* En els exàmens i un altre tipus d’activitats,  es tindrà en compte l’expressió escrita i l’ortografia.

8) ADAPTACIONS CURRICULARS I ATENCIÓ A la DIVERSITAT

–     Les Acis aprovades en junta d’avaluació per a determinats alumnes/as amb dificultats especials implicaran l’adaptació dels continguts i les activitats, bé seleccionant material en el propi llibre de text, bé utilitzant materials complementaris. Seran també adaptats els criteris d’avaluació i el propi tipus de prova.

–     Per als alumnes estrangers, tot i que reben reforços en determinada disciplines, a vegades, es fa necessària també una adaptació a les seues possibilitats reals.

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

4° d’ESO

5) PERIODITZACIÓ

1a Avaluació:     Bloc I:  L’Edat Moderna

2a Avaluació:     Bloc II:  L’Edat Contemporània

3a Avaluació:     Bloc III:  El món actual

6) CONTINGUTS MÍNIMS

1.      Coneixement general de l’Edat Moderna i Crisi de l’Antic Règim

2.      La Revolució Industrial

3.      Les revolucions burgeses i l’estat liberal

4.      L’imperialisme

5.      La I Guerra Mundial

6.      La crisi de 1929

7.      Els estats totalitaris (Feixisme i Comunisme)

8.      La II Guerra Mundial

9.      La “Guerra Freda”

10. El món actual

7) CRITERIS D’AVALUACIÓ

S’atindran al compliment dels objectius exposats en aquesta programació, havent-se de superar els continguts fixats per a cada avaluació. Per a superar el curs, els alumnes/as hauran de dominar, almenys, els continguts mínims.

Criteris de qualificació:

Qualificació de les avaluacions:

Es valorarà:

–   La qualificació de l’examen (un 60%)*

– Les activitats en classe: l’elaboració d’un Quadern (obligatori), el treball (notes de classe, treballs complementaris, lectures obligatòries etc.), l’actitud i l’assistència (en conjunt, un 40%)*

Qualificació Final:

S’apreciarà el treball en conjunt de l’alumne/a durant tot el curs, valorant la seua evolució.

Assignatures pendents*:

Es recuperaran al llarg del curs mitjançant treballs i/o proves escrites dutes a terme pel professor corresponent.

Examen de Setembre*:

Constarà d’una sola prova escrita sobre el contingut de la matèria del curs.

* En els exàmens i un altre tipus d’activitats,  es tindrà en compte l’expressió escrita i l’ortografia.

8) ADAPTACIONS CURRICULARS I ATENCIÓ A la DIVERSITAT

–     Les Acis aprovades en junta d’avaluació per a determinats alumnes/as amb dificultats especials implicaran l’adaptació dels continguts i les activitats, bé seleccionant material en el propi llibre de text, bé utilitzant materials complementaris. Seran també adaptats els criteris d’avaluació i el propi tipus de prova.

–     Per als alumnes estrangers, tot i que reben reforços en determinada disciplines, a vegades, es fa necessària també una adaptació a les seues possibilitats reals.

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

1° de BATXILLERAT

3) PERIODITZACIÓ

1a Avaluació:  Bloc I: Les transformacions de base en el segle XIX

2a Avaluació:  Bloc II: Tensions i conflictes en la 1a meitat del segle XX

3a Avaluació:  Bloc III: El món actual

4) CONTINGUTS MÍNIMS

0) Característiques generals de l’Antic Règim

1) La Revolució Industrial

2) Les revolucions burgeses

3) Els moviments obrers

4) La II Revolució Industrial. El colonialisme

5) La I Guerra Mundial

6) Els règims totalitaris. Comunisme i Feixisme

7) La crisi de 1929. Les seues repercussions internacionals

8) La II Guerra Mundial i la “Guerra Freda”

9) La descolonització. La problemàtica “nord-sud”

10)  La Unió Europea

5) CRITERIS D’AVALUACIÓ

S’atindran al compliment dels objectius exposats en aquesta programació, havent-se de superar els continguts fixats per a cada avaluació. El seu grau de seguiment per part de l’alumne/a se mesurarà a través dels exàmens d’avaluació, complementats amb exercicis, pràctiques, preguntes de classe, treballs o activitats de qualsevol altra índole, tenint-se així mateix en compte l’expressió escrita, l’ortografia, l’actitud i les faltes d’assistència.

A criteri dels professors corresponents, determinats llibres de lectura podran ser  obligatoris i computables per a l’avaluació. Per a superar el curs, els alumnes/as hauran de dominar, almenys, els continguts mínims.

Criteris de qualificació:

Avaluacions

Nota de la prova d’avaluació ponderada amb les activitats a dalt descrites.

Recuperacions

Es realitzaran per mitjà d’exàmens, qüestions incloses en altres exercicis i/o treballs durant els diversos trimestres del curs o mitjançant un examen de recuperació final.

Examen de Setembre

Es realitzarà mitjançant una única prova escrita sobre tota la matèria.

Valoració de l’assistència

L’assistència a la classe és obligatòria.

Els alumnes/as que, sense causa documentalment justificada, no es presenten a una prova escrita, no podran repetir l’examen, quedant per a la recuperació corresponent.

Els alumnes/as que, durant un trimestre, acumulen faltes sense justificar en una quantia igual o superior al 20% de les hores lectives perdran el dret a la recuperació, si hagueren de fer-la.

De la mateixa manera, els alumnes/as que hagen faltat sense justificar a un 20% o més de les hores lectives del curs perdran el dret a la recuperació final, si hagueren de fer-la.

En qualsevol cas, les faltes d’assistències sense justificar degudament podran servir per a ponderar la nota a la baixa.

Respecte del torn de nit, donat el gran absentisme constatat i les especials condicions del seu alumnat, s’emportarà un exhaustiu seguiment de les faltes. Aquells alumnes/as que acumulen faltes sense justificar en una quantia igual o superior al 20% de les l’hores lectives d’un trimestre, podran ser exclosos de l’avaluació contínua, a criteri del professor corresponent, podent-se presentar tan sols a l’examen d’avaluació.

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

HISTÒRIA DE 2° DE BATXILLERAT

3) PERIODITZACIÓ

1a   Avaluació:    1.  L’Antic Règim i el procés de construcció de l’Estat Liberal.

2a   Avaluació:    2.      La Restauració i el primer terç del segle XX

3a   Avaluació:    3.      El franquisme i la recuperació democràtica

4) CONTINGUTS MÍNIMS

Els continguts mínims necessaris per a la superació d’aquesta assignatura de 2n de Batxillerat coincidiran amb els exigits en el temari de la Universitat Miguel Hernández d’Elx per a les Proves d’Accés a la Universitat i que recollim en annex al final d’aquesta programació.

5) CRITERIS D’AVALUACIÓ

S’atindran al compliment dels objectius exposats en aquesta programació, havent-se de superar els continguts fixats per a cada avaluació. El seu grau de seguiment per part de l’alumne/a se mesurarà a través dels exàmens d’avaluació, complementats amb exercicis, pràctiques, preguntes de classe, treballs o activitats de qualsevol altra índole, tenint-se així mateix en compte l’expressió escrita, l’ortografia, l’actitud i les faltes d’assistència.

A criteri dels professors corresponents, determinats llibres de lectura podran ser  obligatoris i computables per a l’avaluació. Per a superar el curs, els alumnes/as hauran de dominar, almenys, els continguts mínims.

Criteris de qualificació:

Avaluacions

Nota de la prova d’avaluació ponderada amb les activitats a dalt descrites.

Les proves d’avaluació tindran una estructura similar als exàmens de Selectivitat.

Recuperacions

Es realitzaran per mitjà d’exàmens, qüestions incloses en altres exercicis i/o treballs durant els diversos trimestres del curs o mitjançant un examen de recuperació final.

Pendents d’Història de 1r

S’aplicaran els objectius, continguts i criteris d’avaluació contemplats en aquesta programació per a la Història Contemporània de 1r de Batxillerat. A decisió del Departament, es convocarà públicament un sol examen o diversos parcials al llarg del curs.

Examen de Setembre

Es realitzarà mitjançant una única prova escrita sobre tota la matèria.

Valoració de l’assistència

L’assistència a la classe és obligatòria.

Els alumnes/as que, sense causa documentalment justificada, no es presenten a una prova escrita, no podran repetir l’examen, quedant per a la recuperació corresponent.

Els alumnes/as que, durant un trimestre, acumulen faltes sense justificar en una quantia igual o superior al 20% de les hores lectives perdran el dret a la recuperació, si hagueren de fer-la.

De la mateixa manera, els alumnes/as que hagen faltat sense justificar a un 20% o més de les hores lectives del curs perdran el dret a la recuperació final, si hagueren de fer-la.

En qualsevol cas, les faltes d’assistències sense justificar degudament podran servir per a ponderar la nota a la baixa.

Respecte del torn de nit, donat el gran absentisme constatat i les especials condicions del seu alumnat, s’emportarà un exhaustiu seguiment de les faltes. Aquells alumnes/as que acumulen faltes sense justificar en una quantia igual o superior al 20% de les l’hores lectives d’un trimestre, podran ser exclosos de l’avaluació contínua, a criteri del professor corresponent, podent-se presentar tan sols a l’examen d’avaluació.

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

GEOGRAFIA DE 2° DE BATXILLERAT

3) PERIODIZACIÓ

1a  Avaluació: 1.         Aproximació al coneixement geogràfic.

2.             Espanya: unitat i diversitat de l’espai geogràfic.

2a Avaluació:   3.            Els dinàmiques ecogeogràfiques.

4.               La desigual utilització dels recursos. Espai i activitat

econòmica. Els paisatges geogràfics.

3a Avaluació:   5.       El sistema urbà i l’ordenació del territori.

6.       La projecció d’Espanya en l’espai mundial.

4) CONTIGUTS MINIMS

Són els mateixos que els dels P.A.O de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (Vore Annex adjunt).

5) CRITERIS D’AVALUACIÓ

S’atindran al compliment dels objectius exposats en aquesta programació, havent-se de superar els continguts fixats per a cada avaluació. El seu grau de seguiment per part de l’alumne/a se mesurarà a través dels exàmens d’avaluació, complementats amb exercicis, pràctiques, preguntes de classe, treballs o activitats de qualsevol altra índole, tenint-se així mateix en compte l’expressió escrita, l’ortografia, l’actitud i les faltes d’assistència.

A criteri dels professors corresponents, determinats llibres de lectura podran ser  obligatoris i computables per a l’avaluació. Per a superar el curs, els alumnes/as hauran de dominar, almenys, els continguts mínims.

Criteris de qualificació:

Avaluacions

Nota de la prova d’avaluació ponderada amb les activitats a dalt descrites.

Les proves d’avaluació tindran una estructura similar als exàmens de Selectivitat.

Recuperacions

Es realitzaran per mitjà d’exàmens, qüestions incloses en altres exercicis i/o treballs durant els diversos trimestres del curs o mitjançant un examen de recuperació final.

Examen de Setembre

Es realitzarà mitjançant una única prova escrita sobre tota la matèria.

Valoració de l’assistència

L’assistència a la classe és obligatòria.

Els alumnes/as que, sense causa documentalment justificada, no es presenten a una prova escrita, no podran repetir l’examen, quedant per a la recuperació corresponent.

Els alumnes/as que, durant un trimestre, acumulen faltes sense justificar en una quantia igual o superior al 20% de les hores lectives perdran el dret a la recuperació, si hagueren de fer-la.

De la mateixa manera, els alumnes/as que hagen faltat sense justificar a un 20% o més de les hores lectives del curs perdran el dret a la recuperació final, si hagueren de fer-la.

En qualsevol cas, les faltes d’assistències sense justificar degudament podran servir per a ponderar la nota a la baixa.

Respecte del torn de nit, donat el gran absentisme constatat i les especials condicions del seu alumnat, s’emportarà un exhaustiu seguiment de les faltes. Aquells alumnes/as que acumulen faltes sense justificar en una quantia igual o superior al 20% de les l’hores lectives d’un trimestre, podran ser exclosos de l’avaluació contínua, a criteri del professor corresponent, podent-se presentar tan sols a l’examen d’avaluació.

DEPARTAMENT

DE GEOGRAFIA

I HISTÒRIA

HISTÒRIA DE L’ART

2° DE BACHILERATO

7) PERIODITZACIÓ

1a  Avaluació:   Des de  Introducció fins a art preromànic.

2a  Avaluació:   Des d’art islàmic fins a segle XVIII.

3a  Avaluació:   Des de segle XIX a l’actualitat.

8) CONTINGUTS MÍNIMS

Els continguts mínims necessaris per a la superació d’aquesta assignatura de 2n de Batxillerat coincidiran amb els exigits en el temari de la Universitat Miguel Hernández d’Elx per a les Proves d’Accés a la Universitat i que recollim en annex al final d’aquesta programació.

9) CRITERIS D’AVALUACIÓ

S’atindran al compliment dels objectius exposats en aquesta programació, havent-se de superar els continguts fixats per a cada avaluació. El seu grau de seguiment per part de l’alumne/a se mesurarà a través dels exàmens d’avaluació, complementats amb exercicis, pràctiques, preguntes de classe, treballs o activitats de qualsevol altra índole, tenint-se així mateix en compte l’expressió escrita, l’ortografia, l’actitud i les faltes d’assistència.

A criteri dels professors corresponents, determinats llibres de lectura podran ser  obligatoris i computables per a l’avaluació. Per a superar el curs, els alumnes/as hauran de dominar, almenys, els continguts mínims.

Criteris de qualificació:

Avaluacions

Nota de la prova d’avaluació ponderada amb les activitats a dalt descrites.

Les proves d’avaluació tindran una estructura similar als exàmens de Selectivitat.

Recuperacions

Es realitzaran per mitjà d’exàmens, qüestions incloses en altres exercicis i/o treballs durant els diversos trimestres del curs o mitjançant un examen de recuperació final.

Examen de Setembre

Es realitzarà mitjançant una única prova escrita sobre tota la matèria.

Valoració de l’assistència

L’assistència a la classe és obligatòria.

Els alumnes/as que, sense causa documentalment justificada, no es presenten a una prova escrita, no podran repetir l’examen, quedant per a la recuperació corresponent.

Els alumnes/as que, durant un trimestre, acumulen faltes sense justificar en una quantia igual o superior al 20% de les hores lectives perdran el dret a la recuperació, si hagueren de fer-la.

De la mateixa manera, els alumnes/as que hagen faltat sense justificar a un 20% o més de les hores lectives del curs perdran el dret a la recuperació final, si hagueren de fer-la.

En qualsevol cas, les faltes d’assistències sense justificar degudament podran servir per a ponderar la nota a la baixa.

Respecte del torn de nit, donat el gran absentisme constatat i les especials condicions del seu alumnat, s’emportarà un exhaustiu seguiment de les faltes. Aquells alumnes/as que acumulen faltes sense justificar en una quantia igual o superior al 20% de les l’hores lectives d’un trimestre, podran ser exclosos de l’avaluació contínua, a criteri del professor corresponent, podent-se presentar tan sols a l’examen d’avaluació.