Matricula 21-22

1.1 1r ESO

1.2 1r Batxiller

 • Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió (telematricula.es): Des de les 09.00 hores del 3 juny fins a les 23.59 hores del 14 de juny.
 • Acreditació del requisit acadèmic: fins el 7 de juliol*
 • Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 14 de juliol.
 • Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: Des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 hores del 16 de juliol.
 • Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 23 de juliol.

Matrícula: del 26 al 29 de juliol.

 

*Entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics el curs 2020-2021: Els centres hauran introduït en ÍTACA les dades relatives a la promoció o compliment del requisit acadèmic marcat per la normativa vigent, i enviaran aquesta informació al centre al qual l'alumnat desitge incorporar-se a
través d'aquesta plataforma.


Acreditació del requisit acadèmic en la resta de casos: la persona sol·licitant haurà d'aportar l'acreditació expedida pel centre d'origen, en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat, així com, si és el cas, la nota mitjana obtinguda.

INSTRUCCIONS

Informarem més endavant

1.3 1r CFB

 • Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió (telematricula.es): Des de les 09.00 hores del 21 de maig fins a les 23.59 hores del 1 de juny.
 • Acreditació del requisit acadèmic: fins el 2 de juliol*.
 • Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 7 de juliol.
 • Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: Des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 hores del 9 de juliol.
 • Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 15 de juliol.

Matrícula: del 16 al 22 de juliol.

INSTRUCCIONS

Informarem més endavant

*D’acord amb la Resolució 31 de Març de 2021:

a) No és necessari que aporten presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant l’opció d’accés directe i estiguen en una d’aquestes situacions:

– Obtinguen en el curs 2020-2021 la titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), titulat en Formació Professional Bàsica, Tècnic de grau mitjà, i els que han titulat en Batxiller o Tècnic Superior de Formació Professional en la fase ordinària.

– Ja hagueren obtingut qualsevol de les titulacions anteriors en centres públics o privats concertats en algun dels cursos següents: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 o 2019-2020.

b) No és necessari que aporten presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant la prova d’accés i s’hagen examinat d’aquesta prova enguany en el mateix centre que hagueren sol·licitat en primera opció.

c) Hauran d’aportar presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció en les dates que s’indiquen aquelles persones que no estiguen entre els casos dels apartats a) o b), és a dir, els qui:

– Van obtindre el títol fora de la Comunitat Valenciana o en un centre de Formació Professional d’Adults (FPA).

– Accedisquen amb el títol de l’ESO després de cursar un cicle de Formació Professional Bàsica.

– Accedisquen per altres vies.

– Accedisquen mitjançant la prova d’accés i l’han realitzada en un centre diferent del sol·licitat en primera opció.

– Obtinguen la titulació de Batxiller o de Tècnic Superior de Formació Professional en la fase extraordinària de juliol.

– Sol·liciten accedir a segon curs d’un cicle de Formació Professional Bàsica.

– Sol·liciten canviar d’un cicle de Formació Professional Bàsica.

– Hagen obtingut la titulació necessària per a l’accés directe en cursos anteriors als indicats en l’apartat a.

1.4 1r CFM

 • Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió (telematricula.es): Des de les 09.00 hores del 21 de maig fins a les 23.59 hores del 1 de juny.
 • Acreditació del requisit acadèmic: fins el 8 de juliol*.
 • Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 13 de juliol.
 • Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: Des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 hores del 15 de juliol.
 • Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 22 de juliol.

Matrícula: del 23 al 30 de juliol.

INSTRUCCIONS

Informarem més endavant

*D’acord amb la Resolució 31 de Març de 2021:

a) No és necessari que aporten presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant l’opció d’accés directe i estiguen en una d’aquestes situacions:

– Obtinguen en el curs 2020-2021 la titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), titulat en Formació Professional Bàsica, Tècnic de grau mitjà, i els que han titulat en Batxiller o Tècnic Superior de Formació Professional en la fase ordinària.

– Ja hagueren obtingut qualsevol de les titulacions anteriors en centres públics o privats concertats en algun dels cursos següents: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 o 2019-2020.

b) No és necessari que aporten presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant la prova d’accés i s’hagen examinat d’aquesta prova enguany en el mateix centre que hagueren sol·licitat en primera opció.

c) Hauran d’aportar presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció en les dates que s’indiquen aquelles persones que no estiguen entre els casos dels apartats a) o b), és a dir, els qui:

– Van obtindre el títol fora de la Comunitat Valenciana o en un centre de Formació Professional d’Adults (FPA).

– Accedisquen amb el títol de l’ESO després de cursar un cicle de Formació Professional Bàsica.

– Accedisquen per altres vies.

– Accedisquen mitjançant la prova d’accés i l’han realitzada en un centre diferent del sol·licitat en primera opció.

– Obtinguen la titulació de Batxiller o de Tècnic Superior de Formació Professional en la fase extraordinària de juliol.

– Sol·liciten accedir a segon curs d’un cicle de Formació Professional Bàsica.

– Sol·liciten canviar d’un cicle de Formació Professional Bàsica.

– Hagen obtingut la titulació necessària per a l’accés directe en cursos anteriors als indicats en l’apartat a.

1.5 1r CFS

 • Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió (telematricula.es): Des de les 09.00 hores del 21 de maig fins a les 23.59 hores del 1 de juny.
 • Acreditació del requisit acadèmic: fins el 8 de juliol*.
 • Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 13 de juliol.
 • Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: Des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 hores del 15 de juliol.
 • Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 22 de juliol.

Matrícula: del 23 al 30 de juliol.

INSTRUCCIONS

Informarem més endavant

*D’acord amb la Resolució 31 de Març de 2021:

a) No és necessari que aporten presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant l’opció d’accés directe i estiguen en una d’aquestes situacions:

– Obtinguen en el curs 2020-2021 la titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), titulat en Formació Professional Bàsica, Tècnic de grau mitjà, i els que han titulat en Batxiller o Tècnic Superior de Formació Professional en la fase ordinària.

– Ja hagueren obtingut qualsevol de les titulacions anteriors en centres públics o privats concertats en algun dels cursos següents: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 o 2019-2020.

b) No és necessari que aporten presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant la prova d’accés i s’hagen examinat d’aquesta prova enguany en el mateix centre que hagueren sol·licitat en primera opció.

c) Hauran d’aportar presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció en les dates que s’indiquen aquelles persones que no estiguen entre els casos dels apartats a) o b), és a dir, els qui:

– Van obtindre el títol fora de la Comunitat Valenciana o en un centre de Formació Professional d’Adults (FPA).

– Accedisquen amb el títol de l’ESO després de cursar un cicle de Formació Professional Bàsica.

– Accedisquen per altres vies.

– Accedisquen mitjançant la prova d’accés i l’han realitzada en un centre diferent del sol·licitat en primera opció.

– Obtinguen la titulació de Batxiller o de Tècnic Superior de Formació Professional en la fase extraordinària de juliol.

– Sol·liciten accedir a segon curs d’un cicle de Formació Professional Bàsica.

– Sol·liciten canviar d’un cicle de Formació Professional Bàsica.

– Hagen obtingut la titulació necessària per a l’accés directe en cursos anteriors als indicats en l’apartat a.

2.1 1r ESO (repetició)

Matrícula: del 25 de juny al 8 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d'aquesta carpeta.
 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.
 • Envia al correu matricula21.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:
  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)
  • Inscripció a l’AMPA + Resguard de pagament (Document 2, descarregat i emplenat)
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 1ESO
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Torna a enviar el missatge (si envies dos correus seguits només rebras confirmació del primer, per exemple matrícula de dos germans)

2.2 2n ESO

Matrícula: del 25 de juny al 8 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d'aquesta carpeta.
 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.
 • Envia al correu matricula21.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:
  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)
  • Inscripció a l’AMPA + Resguard de pagament (Document 2, descarregat i emplenat)
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 2ESO
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Torna a enviar el missatge (si envies dos correus seguits només rebras confirmació del primer, per exemple matrícula de dos germans)

2.3 3r ESO

Matrícula: del 25 de juny al 8 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d'aquesta carpeta.
 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.
 • Envia al correu matricula21.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:
  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)
  • Inscripció a l’AMPA + Resguard de pagament (Document 2, descarregat i emplenat)
  • Resguard del pagament de l'assegurança escolar*
  • Fotocòpia del DNI
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 3ESO
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Torna a enviar el missatge (si envies dos correus seguits només rebras confirmació del primer, per exemple matrícula de dos germans).

 

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.4 4t ESO

Matrícula: del 25 de juny al 8 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d'aquesta carpeta.
 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.
 • Envia al correu matricula21.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:
  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)
  • Inscripció a l’AMPA + Resguard de pagament (Document 2, descarregat i emplenat)
  • Resguard del pagament de l'assegurança escolar*
  • Fotocòpia del DNI
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 4ESO
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Torna a enviar el missatge (si envies dos correus seguits només rebras confirmació del primer, per exemple matrícula de dos germans).

 

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.5 1r Batxillerat (repetició)

Matrícula: del 25 de juny al 8 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d'aquesta carpeta.
 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.
 • Envia al correu matricula21.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:
  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)
  • Inscripció a l’AMPA + Resguard de pagament (Document 2, descarregat i emplenat)
  • Resguard del pagament de l'assegurança escolar*
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 1BAT
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Torna a enviar el missatge (si envies dos correus seguits només rebras confirmació del primer, per exemple matrícula de dos germans).

 

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.6 2n Batxillerat

Matrícula: del 25 de juny al 8 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d'aquesta carpeta.
 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.
 • Envia al correu matricula21.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:
  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)
  • Inscripció a l’AMPA + Resguard de pagament (Document 2, descarregat i emplenat)
  • Resguard del pagament de l'assegurança escolar*
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 2BAT
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Torna a enviar el missatge (si envies dos correus seguits només rebras confirmació del primer, per exemple matrícula de dos germans).

 

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.7 1r CFB (repetició)

Matrícula: del 25 de juny al 8 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d’aquesta carpeta.
 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.
 • Envia al correu matricula21.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:
  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)
  • Inscripció a l’AMPA + Resguard de pagament (Document 2, descarregat i emplenat)
  • Foto del pagament de l’assegurança escolar*
  • Fotocòpia del DNI
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 1CFB

Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Envia el missatge de nou. (si envies dos correus seguits només rebras confirmació del primer, per exemple matrícula de dos germans).

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.8 2n CFB

Matrícula: del 25 de juny al 8 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d’aquesta carpeta.
 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.
 • Envia al correu matricula21.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:
  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)
  • Inscripció a l’AMPA + Resguard de pagament (Document 2, descarregat i emplenat)
  • Foto del pagament de l’assegurança escolar*
  • Fotocòpia del DNI
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 2CFB

Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Envia el missatge de nou. (si envies dos correus seguits només rebras confirmació del primer, per exemple matrícula de dos germans)

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.9 1r CFM (repetició)

Matrícula: del 25 de juny al 8 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d’aquesta carpeta.
 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.
 • Envia al correu matricula21.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:
  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)
  • Inscripció a l’AMPA + Resguard de pagament (Document 2, descarregat i emplenat)
  • Foto del pagament de l’assegurança escolar* (només menors de 28 anys)
  • Fotocòpia del DNI
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 1CFM

Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Envia el missatge de nou. (si envies dos correus seguits només rebras confirmació del primer, per exemple matrícula de dos germans)

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.10 2n CFM

Matrícula: del 25 de juny al 8 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d’aquesta carpeta.
 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.
 • Envia al correu matricula21.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:
  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)
  • Inscripció a l’AMPA + Resguard de pagament (Document 2, descarregat i emplenat)
  • Foto del pagament de l’assegurança escolar* (només menors de 28 anys)
  • Fotocòpia del DNI
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 2CFM

Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Envia el missatge de nou. (si envies dos correus seguits només rebras confirmació del primer, per exemple matrícula de dos germans)

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.11 1r CFS (repetició)

Matrícula: del 25 de juny al 8 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d’aquesta carpeta.
 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.
 • Envia al correu matricula21.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:
  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)
  • Inscripció a l’AMPA (Document 2, descarregat i emplenat)
  • Rebut pagament quota de l'AMPA
  • Foto del pagament de l’assegurança escolar* (només menors de 28 anys)
  • Fotocòpia del DNI
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 1CFS

Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Envia el missatge de nou. (si envies dos correus seguits només rebras confirmació del primer, per exemple matrícula de dos germans)

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.12 2n CFS

Matrícula: del 25 de juny al 8 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d’aquesta carpeta.
 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.
 • Envia al correu matricula21.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:
  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)
  • Inscripció a l’AMPA (Document 2, descarregat i emplenat)
  • Rebut pagament quota de l'AMPA
  • Foto del pagament de l’assegurança escolar* (només menors de 28 anys)
  • Fotocòpia del DNI
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 2CFS

Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Envia el missatge de nou. (si envies dos correus seguits només rebras confirmació del primer, per exemple matrícula de dos germans)

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

No sóc alumne del centre i vull matricular-me

3.1 2n ESO

 • Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió (telematricula.es): Des de les 09.00 hores del 3 juny fins a les 23.59 hores del 14 de juny.
 • Acreditació del requisit acadèmic: fins el 7 de juliol*
 • Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 14 de juliol.
 • Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: Des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 hores del 16 de juliol.
 • Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 23 de juliol.

Matrícula: del 26 al 29 de juliol.

INSTRUCCIONS

Informarem més endavant

*Entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics el curs 2020-2021: Els centres hauran introduït en ÍTACA les dades relatives a la promoció o compliment del requisit acadèmic marcat per la normativa vigent, i enviaran aquesta informació al centre al qual l'alumnat desitge incorporar-se a
través d'aquesta plataforma.


Acreditació del requisit acadèmic en la resta de casos: la persona sol·licitant haurà d'aportar l'acreditació expedida pel centre d'origen, en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat, així com, si és el cas, la nota mitjana obtinguda.

 

3.2 3r ESO

 • Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió (telematricula.es): Des de les 09.00 hores del 3 juny fins a les 23.59 hores del 14 de juny.
 • Acreditació del requisit acadèmic: fins el 7 de juliol*
 • Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 14 de juliol.
 • Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: Des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 hores del 16 de juliol.
 • Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 23 de juliol.

Matrícula: del 26 al 29 de juliol.

INSTRUCCIONS

Informarem més endavant

*Entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics el curs 2020-2021: Els centres hauran introduït en ÍTACA les dades relatives a la promoció o compliment del requisit acadèmic marcat per la normativa vigent, i enviaran aquesta informació al centre al qual l'alumnat desitge incorporar-se a
través d'aquesta plataforma.


Acreditació del requisit acadèmic en la resta de casos: la persona sol·licitant haurà d'aportar l'acreditació expedida pel centre d'origen, en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat, així com, si és el cas, la nota mitjana obtinguda.

 

3.3 4t ESO

 • Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió (telematricula.es): Des de les 09.00 hores del 3 juny fins a les 23.59 hores del 14 de juny.
 • Acreditació del requisit acadèmic: fins el 7 de juliol*
 • Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 14 de juliol.
 • Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: Des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 hores del 16 de juliol.
 • Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 23 de juliol.

Matrícula: del 26 al 29 de juliol.

INSTRUCCIONS

Informarem més endavant

*Entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics el curs 2020-2021: Els centres hauran introduït en ÍTACA les dades relatives a la promoció o compliment del requisit acadèmic marcat per la normativa vigent, i enviaran aquesta informació al centre al qual l'alumnat desitge incorporar-se a
través d'aquesta plataforma.


Acreditació del requisit acadèmic en la resta de casos: la persona sol·licitant haurà d'aportar l'acreditació expedida pel centre d'origen, en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat, així com, si és el cas, la nota mitjana obtinguda.

 

3.4 2n Batxiller

 • Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió (telematricula.es): Des de les 09.00 hores del 3 juny fins a les 23.59 hores del 14 de juny.
 • Acreditació del requisit acadèmic: fins el 7 de juliol*
 • Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 14 de juliol.
 • Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: Des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 hores del 16 de juliol.
 • Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 23 de juliol.

Matrícula: del 26 al 29 de juliol.

INSTRUCCIONS

Informarem més endavant

*Entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics el curs 2020-2021: Els centres hauran introduït en ÍTACA les dades relatives a la promoció o compliment del requisit acadèmic marcat per la normativa vigent, i enviaran aquesta informació al centre al qual l'alumnat desitge incorporar-se a
través d'aquesta plataforma.


Acreditació del requisit acadèmic en la resta de casos: la persona sol·licitant haurà d'aportar l'acreditació expedida pel centre d'origen, en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat, així com, si és el cas, la nota mitjana obtinguda.

 

3.5 2n CFB

 • Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió (telematricula.es): Des de les 09.00 hores del 21 de maig fins a les 23.59 hores del 1 de juny.
 • Acreditació del requisit acadèmic: fins el 2 de juliol*.
 • Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 7 de juliol.
 • Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: Des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 hores del 9 de juliol.
 • Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 15 de juliol.

Matrícula: del 16 al 22 de juliol.

INSTRUCCIONS

Informarem més endavant

*D’acord amb la Resolució 31 de Març de 2021:

a) No és necessari que aporten presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant l’opció d’accés directe i estiguen en una d’aquestes situacions:

– Obtinguen en el curs 2020-2021 la titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), titulat en Formació Professional Bàsica, Tècnic de grau mitjà, i els que han titulat en Batxiller o Tècnic Superior de Formació Professional en la fase ordinària.

– Ja hagueren obtingut qualsevol de les titulacions anteriors en centres públics o privats concertats en algun dels cursos següents: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 o 2019-2020.

b) No és necessari que aporten presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant la prova d’accés i s’hagen examinat d’aquesta prova enguany en el mateix centre que hagueren sol·licitat en primera opció.

c) Hauran d’aportar presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció en les dates que s’indiquen aquelles persones que no estiguen entre els casos dels apartats a) o b), és a dir, els qui:

– Van obtindre el títol fora de la Comunitat Valenciana o en un centre de Formació Professional d’Adults (FPA).

– Accedisquen amb el títol de l’ESO després de cursar un cicle de Formació Professional Bàsica.

– Accedisquen per altres vies.

– Accedisquen mitjançant la prova d’accés i l’han realitzada en un centre diferent del sol·licitat en primera opció.

– Obtinguen la titulació de Batxiller o de Tècnic Superior de Formació Professional en la fase extraordinària de juliol.

– Sol·liciten accedir a segon curs d’un cicle de Formació Professional Bàsica.

– Sol·liciten canviar d’un cicle de Formació Professional Bàsica.

– Hagen obtingut la titulació necessària per a l’accés directe en cursos anteriors als indicats en l’apartat a.

3.6 2n CFM

 • Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió (telematricula.es): Des de les 09.00 hores del 21 de maig fins a les 23.59 hores del 1 de juny.
 • Acreditació del requisit acadèmic: fins el 8 de juliol*.
 • Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 13 de juliol.
 • Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: Des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 hores del 15 de juliol.
 • Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 22 de juliol.

Matrícula: del 23 al 30 de juliol.

INSTRUCCIONS

Informarem més endavant

*D’acord amb la Resolució 31 de Març de 2021:

a) No és necessari que aporten presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant l’opció d’accés directe i estiguen en una d’aquestes situacions:

– Obtinguen en el curs 2020-2021 la titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), titulat en Formació Professional Bàsica, Tècnic de grau mitjà, i els que han titulat en Batxiller o Tècnic Superior de Formació Professional en la fase ordinària.

– Ja hagueren obtingut qualsevol de les titulacions anteriors en centres públics o privats concertats en algun dels cursos següents: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 o 2019-2020.

b) No és necessari que aporten presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant la prova d’accés i s’hagen examinat d’aquesta prova enguany en el mateix centre que hagueren sol·licitat en primera opció.

c) Hauran d’aportar presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció en les dates que s’indiquen aquelles persones que no estiguen entre els casos dels apartats a) o b), és a dir, els qui:

– Van obtindre el títol fora de la Comunitat Valenciana o en un centre de Formació Professional d’Adults (FPA).

– Accedisquen amb el títol de l’ESO després de cursar un cicle de Formació Professional Bàsica.

– Accedisquen per altres vies.

– Accedisquen mitjançant la prova d’accés i l’han realitzada en un centre diferent del sol·licitat en primera opció.

– Obtinguen la titulació de Batxiller o de Tècnic Superior de Formació Professional en la fase extraordinària de juliol.

– Sol·liciten accedir a segon curs d’un cicle de Formació Professional Bàsica.

– Sol·liciten canviar d’un cicle de Formació Professional Bàsica.

– Hagen obtingut la titulació necessària per a l’accés directe en cursos anteriors als indicats en l’apartat a.

3.7 2n CFS

 • Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió (telematricula.es): Des de les 09.00 hores del 21 de maig fins a les 23.59 hores del 1 de juny.
 • Acreditació del requisit acadèmic: fins el 8 de juliol*.
 • Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 13 de juliol.
 • Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: Des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 hores del 15 de juliol.
 • Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 22 de juliol.

Matrícula: del 23 al 30 de juliol.

INSTRUCCIONS

Informarem més endavant

*D’acord amb la Resolució 31 de Març de 2021:

a) No és necessari que aporten presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant l’opció d’accés directe i estiguen en una d’aquestes situacions:

– Obtinguen en el curs 2020-2021 la titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), titulat en Formació Professional Bàsica, Tècnic de grau mitjà, i els que han titulat en Batxiller o Tècnic Superior de Formació Professional en la fase ordinària.

– Ja hagueren obtingut qualsevol de les titulacions anteriors en centres públics o privats concertats en algun dels cursos següents: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 o 2019-2020.

b) No és necessari que aporten presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant la prova d’accés i s’hagen examinat d’aquesta prova enguany en el mateix centre que hagueren sol·licitat en primera opció.

c) Hauran d’aportar presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció en les dates que s’indiquen aquelles persones que no estiguen entre els casos dels apartats a) o b), és a dir, els qui:

– Van obtindre el títol fora de la Comunitat Valenciana o en un centre de Formació Professional d’Adults (FPA).

– Accedisquen amb el títol de l’ESO després de cursar un cicle de Formació Professional Bàsica.

– Accedisquen per altres vies.

– Accedisquen mitjançant la prova d’accés i l’han realitzada en un centre diferent del sol·licitat en primera opció.

– Obtinguen la titulació de Batxiller o de Tècnic Superior de Formació Professional en la fase extraordinària de juliol.

– Sol·liciten accedir a segon curs d’un cicle de Formació Professional Bàsica.

– Sol·liciten canviar d’un cicle de Formació Professional Bàsica.

– Hagen obtingut la titulació necessària per a l’accés directe en cursos anteriors als indicats en l’apartat a.