VEURE VÍDEO

Els departaments de Castellà i de Valencià d’este centre convoquen el tradicional concurs literari per al present curs 2022-23 amb les següents bases:

1.-Podran participar-hi tots els alumnes matriculats en el centre durant el present curs.

2.- S’estableixen les següents categories:

CATEGORIA 1- Alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO.

CATEGORIA 2- Alumnat de 4t d’ESO, batxillerat i cicles d’FP.

3.- El text creat s’ajustarà a les característiques del gènere seleccionat pel/per la participant (poema, relat curt, text dramàtic o assaig).

4.- Els textos podran presentar-se tant en castellà com en valencià.

5.- L’extensió màxima dels treballs serà de tres fulls per una sola cara amb interlineat 1’5 per a prosa; i de 14 versos mínim, per a poesia. El tipus de lletra serà Arial tamany 12.

6.- El contingut dels textos haurà d’estar relacionat amb el món virtual i les xarxes socials.

7.- El text es presentarà amb una portada que haurà d’incloure el títol en majúscules, el pseudònim del participant i la categoria en la qual participa.

8.- S’haurà de lliurar en un sobre gran DIN A4. Per a garantir l’anonimat, el nom de l’alumne anirà en l’interior d’un sobre xicotet i tancat.

9.- El pseudònim haurà d’aparéixer en l’exterior d’ambdós sobres.

10.- El termini de presentació acabarà el dia 31 de març de 2023.

Els treballs podran presentar-se directament al professorat de Castellà i Valencià.

11.-El jurat estarà integrat per professores i professors dels Departaments de Castellà i de Valencià de l’IES Albal.

12.- Es concediran els següents PREMIS:

PRIMER PREMI en cada categoria i modalitat:

-Categoria 1: Targeta regal per valor de 30€

-Categoria 2: Targeta regal per valor de 30€

SEGON PREMI en cada categoria i modalitat:

-Categoria 1: Targeta regal per valor de 20€

-Categoria 2: Targeta regal per valor de 20€

Les targetes regal tindran validesa fins el mes de desembre d’enguany (desembre de 2023) i podran ser bescanviades en la llibreria El Lazarillo d’Albal.

13.- Els participants premiats es comprometran a entregar una còpia del seu treball en format digital, amb el fi que este siga publicat al Web del centre.

14.- Cada participant només prodrà presentar un treball.

15.- Els treballs hauran de ser inèdits i davant sospita de plagi seran descalificats.

16.- El lliurament de premis es realitzarà el dia del llibre: 23 d’abril de 2023.

17.- La decisió del jurat serà inapel·lable.

Albal, a 8 de febrer de 2023

Els departaments de Castellà i de Valencià d’este centre convoquen el tradicional concurs literari per al present curs 2022-23 amb les següents bases:

1.-Podran participar-hi tots els alumnes matriculats en el centre durant el present curs.

2.- S’estableixen les següents categories:

CATEGORIA 1- Alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO.

CATEGORIA 2- Alumnat de 4t d’ESO, batxillerat i cicles d’FP.

3.- El text creat s’ajustarà a les característiques del gènere seleccionat pel/per la participant (poema, relat curt, text dramàtic o assaig).

4.- Els textos podran presentar-se tant en castellà com en valencià.

5.- L’extensió màxima dels treballs serà de tres fulls per una sola cara amb interlineat 1’5 per a prosa; i de 14 versos mínim, per a poesia. El tipus de lletra serà Arial tamany 12.

6.- El contingut dels textos haurà d’estar relacionat amb el món virtual i les xarxes socials.

7.- El text es presentarà amb una portada que haurà d’incloure el títol en majúscules, el pseudònim del participant i la categoria en la qual participa.

8.- S’haurà de lliurar en un sobre gran DIN A4. Per a garantir l’anonimat, el nom de l’alumne anirà en l’interior d’un sobre xicotet i tancat.

9.- El pseudònim haurà d’aparéixer en l’exterior d’ambdós sobres.

10.- El termini de presentació acabarà el dia 31 de març de 2023.

Els treballs podran presentar-se directament al professorat de Castellà i Valencià.

11.-El jurat estarà integrat per professores i professors dels Departaments de Castellà i de Valencià de l’IES Albal.

12.- Es concediran els següents PREMIS:

PRIMER PREMI en cada categoria i modalitat:

-Categoria 1: Targeta regal per valor de 30€

-Categoria 2: Targeta regal per valor de 30€

SEGON PREMI en cada categoria i modalitat:

-Categoria 1: Targeta regal per valor de 20€

-Categoria 2: Targeta regal per valor de 20€

Les targetes regal tindran validesa fins el mes de desembre d’enguany (desembre de 2023) i podran ser bescanviades en la llibreria El Lazarillo d’Albal.

13.- Els participants premiats es comprometran a entregar una còpia del seu treball en format digital, amb el fi que este siga publicat al Web del centre.

14.- Cada participant només prodrà presentar un treball.

15.- Els treballs hauran de ser inèdits i davant sospita de plagi seran descalificats.

16.- El lliurament de premis es realitzarà el dia del llibre: 23 d’abril de 2023.

17.- La decisió del jurat serà inapel·lable.

Albal, a 8 de febrer de 2023

ORGANITZA: Departaments de Castellà i Valencià de l’IES Albal.