Repetició de la jornada de portes obertes dels cursos d’especialització 22/5 a less 20:00

Estimats interessats en els cursos d’especialització:
Lamentablement el dimarts 16/5 a les 20.00 va ser impossible realitzar la presentació ja que els usuaris que sol·licitaven entrar no podien ser admesos per l’organitzador i això va provocar un gran caos ja que ningú podia podia entrar en la reunió en línia. Us demanem disculpes.
Hem revisat aquests problemes i per si de cas establirem una sala alternativa amb Google Meet per si hi haguera una fallada.

La reunió es produirà en
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3au65VNLds2zp17LMtT9BMI4krF-TFUq_OUYB-X9hJEoc1%40thread.tacv2/1652253861322?context=%7b%22Tid%22%3a%2273dd1114-ef7d-40c7-8669-569d32e7e29b%22%2c%22Oid%22%3a%22e852a7a8-2485-402a-bdef-5e516ae77ac6%22%7d

Cas de fallar aquesta sala, realitzarem la reunió en:

Informació per a unir-se amb Google Meet
Enllaç de la videollamada:

https://meet.google.com/cxn-tgwd-yef