D’interés per a alumnat de Comerç Internacional!

Convocatòria:
La Comunitat Valenciana convoca aquestes beques per a empreses i joves. Es busca l’especialització en comerç exterior mitjançant la formació i especialització professional de determinats tècnics de cicles formatius de grau superior i mitjà, així com mitjançant la realització de pràctiques sobre diferents aspectes relacionats amb l’operativa de comerç exterior; així mateix es convoca a les entitats de destí col·laboradores en el desenvolupament de les beques. Per als fins formatius anteriorment descrits, cada beca estarà dotada amb una quantia econòmica per import màxim de 7.650,00 euros bruts.
Requisits:
Ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea i haver nascut a la Comunitat Valenciana o comptar amb empadronament a la Comunitat Valenciana des d’almenys dotze mesos abans de la data de publicació. Tindre menys de 30 anys el dia 30 d’abril de 2021, data en la qual finalitza el termini de presentació de sol·licituds. Estar en possessió d’una titulació tècnica de cicle formatiu de grau superior o mitjà, totes dues relacionades amb les famílies professionals d’Administració i Gestió de l’empresa i/o Comerç i Màrqueting. Coneixement parlat i escrit de l’idioma anglés, i domini d’alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en el cas que no posseïsquen la nacionalitat espanyola.
Data límit:
30 d’abril de 2021
Més informació: https://cutt.ly/3xkqc6o