Sol·licitud de l’Historial Acadèmic de Batxillerat

Per a la sol·licitud de l’Historial Acadèmic de Batxillerat Has d’emplenar l’imprés de taxes, seleccionant la taxa  d’ Expedición Historial Académico Bachillerato MOD. 046 (Punxa ací), i imprimir les tres còpies. Maneres de realitzar el pagament de la taxa: Pots efectuar el seu pagament en les entitats bancàries corresponents Realitzar el pagament a través del teu compte bancari … leer más

Reserva i Prioritat d’Admissió

Reserva de places Es reservarà en primer lloc un 5% del total de les places escolars oferides per a les persones amb discapacitat En el procediment d’admissió per mitjà de la reserva de discapacitat, l’alumnat haurà de SOL·LICITAR UN INFORME DEL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ del centre sol·licitat en primera opció en la qual, vist l’informe del … leer más

Prioritats i criteris de valoració

PRIORITATS La preferència d’accés als centres s’efectuarà d’acord amb l’ordre de prelació següent:1. L’alumnat procedent del mateix centre escolar.2. L’alumnat procedent dels centres adscrits.3. L’alumnat que haja de canviar de residència per causa de violència de gènere o de terrorisme.4. L’alumnat que es trobe en situació d’acolliment familiar o en guarda amb finalitats d’adopció.Aquest alumnat … leer más

Accés i quotes

Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà Accés directe ( 60% de les places ) Es requereix estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Altres certificats de titulacions equivalents a efectes acadèmics al Graduat en Ed. Secundària. Access directe per FP Bàsica ( 20% de les places ) Títol Professional Bàsic … leer más

Prioritat Elecció Horari Demà / Tard

En el CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria hi ha 2 grups en horari de matí i 1 de vesprades i en el CFGS de Laboratori Clínic i Biomèdic , hi ha 1 grup en horari de matí i 1 en horari de vesprada. L’assignació a l’un o l’altre horari s’efectuarà segons el següent ordre prioritari (ha … leer más

Admissió segons cursos

ADMISSIÓ EN 2n CURS EN EL CAS DE CANVI DE CENTRE EDUCATIU L’alumnat que, provinent d’un altre centre educatiu, vulga canviar-se de centre per a cursar el segon curs mateix cicle formatiu, haurà de presentar com a requisit acadèmic el mateix requisit acadèmic que va presentar en el procediment d’admissió per al primer curs. (En cap cas la nota mitjana del primer curs del cicle). ADMISSIÓ EN 2n CURS … leer más

Obtenció de la clau d’admissió per a sol·licitants amb passaport

Les persones sol·licitants que únicament disposen com a document d’identificació el passaport o qualsevol altre document acceptat en el procediment d’admissió diferent al DNI o NIE, hauran d’acudir a qualsevol centre docent públic o privat concertat de la Comunitat Valenciana que impartisca els ensenyaments a les quals es refereix la present resolució, que siga habilitat … leer más

Alumnat que Accedeix per mitjà de la reserva de discapacitat

L’alumnat que accedeix per discapacitat ha de presentar al departament d’orientació del centre triat en primera opció el seu certificat de minusvalidesa igual o superior al 33% i el dictamen d’escolarització. Es pot aportar tots els informes sociopsicopedagógicos i/i informes mèdics de que disposen. En primer lloc emplenar la sol·licitud d’admissió indicant que accedeix per discapacitat. Una vegada … leer más

Certificació de la prova A2

Hauràs d’acudir a secretaria amb la següent documentació: El MOD 046 certificat superació nivell A2 El justificant del pagament de la taxa Fotocòpia del DNI I, si apliques algun descompte en abonar les taxes, has de justificar-lo documentalment mitjançant el carnet de Família Nombrosa/Monoparental General, Família Nombrosa/Monoparental Especial o Discapacitat.  Com realitzar el pagament de … leer más