Renúncia a convocatòries

L’alumnat podrà sol·licitar la renúncia a l’avaluació i qualificació d’una o les dues convocatòries del curs acadèmic de tots o algun dels mòduls, sempre que concórrega alguna de les següents circumstàncies:

  • Malaltia prolongada o accident.
  • Obligacions de tipus personal o familiar apreciades per l’equip directiu.
  • Acompliment d’un lloc de treball.
  • Maternitat o paternitat, adopció o acolliment
  • Altres circumstàncies, degudament justificades, que revisten caràcter excepcional.
  • Proposta de l’equip educatiu de no presentació a la convocatòria extraordinària.

Aquestes circumstàncies permeten també renunciar a una o les dues convocatòries del mòdul de FCT, la qual cosa implicaria la renúncia en la mateixa convocatòria a l’avaluació del mòdul de Projecte dels cicles LOE de grau superior. Quan el professorat recomane l’accés a convocatòria extraordinària en mòduls qualificats negativament en l’ordinària i les activitats de recuperació de la qual no poden efectuar-se en període lectiu, l’alumne podrà renunciar, de forma degudament justificada, per una sola vegada.

Procediments i terminis

La sol·licitud de renúncia a la convocatòria haurà de presentar-se en la secretaria del centre, amb antelació mínima d’un mes a la data prevista per a l’avaluació final del mòdul o mòduls.

Es resoldrà en el termini de deu dies hàbils. El silenci administratiu tindrà caràcter desestimatori.

En el cas del mòdul de FCT, la renúncia també es podrà efectuar durant tot el període previst per a la realització d’aquest, resolent-se en el termini de cinc dies hàbils. Si l’alumne o alumna ha realitzat 100 o més hores, l’equip docent podrà decidir si es comptabilitzen per a pròximes convocatòries, sempre que es matricule en el mateix centre educatiu.

Alternatives quan s’esgoten les convocatòries

  • Matricular-se en les proves lliures que regularment convoca la Conselleria. Més Informació en Proves Lliures.
  • Matricular-se en ensenyament Semipresencial, En línia o a Distància. Més Informació ací.
  • Sol·licitar convocatòria extraordinària o de gràcia davant la Direcció Territorial d’Educació. Es concedirà, si escau, a títol personal i per una sola vegada per mòdul. L’alumne pot sol·licitar per escrit, en la secretaria del centre, i esperar la resolució de la Direcció Territorial. Una vegada concedida haurà de matricular-se en el centre corresponent.