Convalidacions cicles

Les convalidacions dels mòduls de cicles les realitzen:

 1. El centre educatiu
 2. La Conselleria d’Educació
 3. El Ministeri
1.- CONVALIDACIONS RESPONSABILITAT DEL CENTRE EDUCATIU:

Quan s’han de sol·licitar?

Durant el primer mes des del dia d’inici de les classes (DEL 12 DE SETEMBRE A l’11 D’OCTUBRE)

Què convalida el centre educatiu?

Estic estudiant un cicle LOE. Model de sol·licitud (punxa ací)

Es presentarà en la Secretaria del centre, DNI, la sol·licitud i original i còpia del certificat acadèmic dels estudis que s’al·leguen.

 • Tinc un cicle LOE (LOE ⇒ LOE)
 • Tinc un cicle LOGSE (LOGSE ⇒ LOE): 
  • Per al cas del mòdul de FOL: FOL cicle LOGSE + acreditar la formació establida per a l’acompliment de les funcions de nivell bàsic de l’activitat preventiva, expedida d’acord amb el que es disposa en la normativa vigent
 • Tinc Unitats de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals
 • També quan es sol·licita convalidació del mòdul Anglés Tècnic en algun dels supòsits recollits en la normativa que delega en els directors determinades convalidacions

Estic estudiant un cicle LOGSE Model de sol·licitud (punxa ací)

Es presentarà en la Secretaria del centre DNI, la sol·licitud i original i còpia del certificat acadèmic dels estudis que s’al·leguen

 • Tinc un cicle LOGSE. (LOGSE ⇒ LOGSE)
 • Tinc un cicle LOE i em matricule en un cicle mitjà LOGSE (Només per al mòdul de FOL)

2.- CONVALIDACIÓ RESPONSABILITAT CONSELLERIA D’EDUCACIÓ (Inglés Técnico)

Es presentarà en la Secretaria del centre el DNI, la sol·licitud i original i còpia del certificat acadèmic dels estudis que s’al·leguen. Model de sol·licitud (punxar ací).

S’utilitzarà aquest model quan no es complisquen els requisits que indica la normativa perquè la Direcció del centre convalide el mòdul d’Inglés Técnico.

3.- CONVALIDACIONS RESPONSABILITAT DEL MINISTERI:

Quines són les sol·licituds de convalidació que el centre ha de remetre al Ministeri? Model de sol·licitud

 • Sol·licituds de convalidació de mòduls professionals LOGSE o LOE de Títols de Tècnic superior aportant estudis universitaris oficials de Diplomat, Llicenciat o Grau. (En aquest cas es rebutjaran les sol·licituds que demanden un nombre de mòduls que suposen més del 60% dels crèdits ECTS d’un cicle (només < 60%)) (Universitat ⇒ LOGSE o LOE).
 • Sol·licituds de convalidació de mòduls professionals LOGSE aportant un títol LOE. (LOE ⇒ LOGSE), excepte el mòdul de FOL.
 • Sol·licituds de convalidació de mòduls professionals LOGSE o LOE, aportant estudis de Mòduls Experimentals de Nivell II i de Nivell III.
 • Sol·licituds de convalidació de mòduls professionals LOGSE o LOE, aportant estudis de FP1 o FP2 de la Llei 14/1970, d’agost, General d’Educació i Finançament de la reforma Educativa. (FP1er. grau o FP2º grau ⇒ LOGSE o LOE).

En emplenar la sol·licitud en l’apartat mòduls sol·licitats, ha de relacionar el nom complet dels  mòduls i el seu codi

Quina documentació he de presentar?

 • Model de sol·licitud
 • DNI
 • Certificat acadèmic oficial dels estudis aportats. En el cas que consten convalidacions, adaptacions, reconeixements, s’ha d’afegir el certificat acadèmic dels estudis que van donar origen a la convalidació, adaptació o reconeixement.
 • Programes de les assignatures cursades i superades que l’alumne considere que donen lloc a la convalidació del mòdul o mòduls sol·licitats. Aquests programes:
  • Han d’anar segellats per la Universitat.
  • En cada programa ha de constar el mateix curs acadèmic que figura en el certificat com superat. Si no fora així, s’ha d’adjuntar un escrit de la universitat confirmant que els programes són els que es van impartir el curs que es van superar. No es consideraran els programes d’assignatures convalidades, reconegudes, adaptades o superades per compensació.

Quan s’ha de sol·licitar?

 • Des del dia en què comença el curs escolar i fins a l’últim dia del curs escolar.
 • Només es podrà presentar una única sol·licitud de convalidació per curs acadèmic.
 • Es tractaran amb preferència els expedients presentats abans de la finalització del mes d’octubre de cada curs escolar.

NORMATIVA

CONVALIDACIONS EN FORMACIÓ PROFESSIONAL

CONVALIDACIONS MÒDULS LOGSE AMB MÒDULS LOE

CONVALIDACIONS ENTRE MÒDULS DE CICLES LOE

CONVALIDACIONS ENTRE MÒDULS DE CICLES LOGSE

CONVALIDACIÓ INGLÉS / INGLÉS TÉCNICO