Prioritats i criteris de valoració

PRIORITATS

La preferència d’accés als centres s’efectuarà d’acord amb l’ordre de prelació següent:
1. L’alumnat procedent del mateix centre escolar.
2. L’alumnat procedent dels centres adscrits.
3. L’alumnat que haja de canviar de residència per causa de violència de gènere o de terrorisme.
4. L’alumnat que es trobe en situació d’acolliment familiar o en guarda amb finalitats d’adopció.
Aquest alumnat tindrà preferència per a accedir, a elecció de la família, al centre on estiguen escolaritzats els fills o filles de les famílies acollidores o altres menors a càrrec seu, o en un centre situat en l’àrea d’influència del seu domicili familiar o laboral.
5. L’alumnat en acolliment residencial.
6. L’alumnat que haja de canviar de residència per desnonament familiar.
7. L’alumnat esportista d’elit, d’alt nivell i el d’alt rendiment tindrà preferència per a accedir al centre situat en la zona d’influència del lloc on realitze l’entrenament.
8. La Conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria educativa podrà determinar els centres d’educació secundària en els quals tindran prioritat en l’admissió els alumnes i les alumnes que cursen simultàniament ensenyaments d’educació secundària, ensenyaments reglats de música i dansa i l’alumnat esportista d’elit, d’alt
nivell i el d’alt rendiment.
9. L’alumnat del centre tindrà preferència per a accedir en les places vacants oferides en el seu propi centre quan es tracte de les places de primer curs de Batxillerat de les modalitats d’Humanitats i Ciències Socials i de Ciències.
En cas que el nombre d’alumnes que opte per accedir al primer curs de Batxillerat d’aquestes modalitats excedisca les vacants, es garanteix una plaça escolar en un altre institut d’educació secundària o centre de la seua localitat, el més pròxim possible al seu centre d’origen.

CRITERIS DE VALORACIÓ (Feu click ací)