Alumnat del primer curs de Dietètica

L’alumnat de primer curs del cicle superior de dietètica ha realitzat una tasca de dieta saludable a diverses escoles (CEIP El Patí de Silla y Colegio Trafalgar de Valencia). Ha analitzar els menús escolars i ha oferit una complementació del menú de febrer aportant esmorzars, berenars i sopars de tot el mes, per a que … Read more

Projecte “Nodrint i educant”

Emmarcat en el projecte “Nodrint i educant” l’alumnat de primer curs del cicle superior de Dietètica realitzarà, a la fi de febrer, les següents activitats amb alumnat en edat escolar: Xarrades i tallers lúdics sobre educació en alimentació equilibrada amb xiquets de 4 anys en els col·legis Luis Vives, El Patí, Verge dels Desamparats de … Read more

Projecte “Nodrint i educant”

Dins d’aquest projecte el segon curs del Cicle Superior de Dietètica realitzarà les següents activitats amb alumnat de 1r i 2n de l’ESO: Dijous 2 de febrer a les 12.00 hores : esmorzar saludable en el col·legi Luis Vives de Silla Divendres 3 de febrer a les 11.45 hores: esmorzar saludable en el Col·legi El … Read more

Convocatòria de proves lliures per a l’obtenció del títol de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria

En el curs 2022-23 ha sigut designat l’IES Enric Valor de Silla per a realitzar proves lliures corresponents a: Família Sanitat: Cures Auxiliars d’Infermeria (LOGSE). Aquesta prova permet obtindre directament la titulació de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria (Grau Mitjà).

Ací es pot consultar el calendari, orientacions, llistats…

Read more

Proves homologades d’idiomes de nivell bàsic A2

Requisits Setze anys complits l’any de la prova. Estar matriculat en el nostre centre. Proves El nostre centre realitza  proves de Nivell Bàsic (A2) d’INGLÉS i de FRANCÉS. La prova homologada s’articularà en quatre destreses: comprensió escrita (CE), comprensió oral (CO), expressió escrita (EE) i expressió oral (EO). Sol·licitud Emplenar la sol·licitud d’inscripció i presentar en la secretaria … Read more

Duplicat del títol

INSTRUCCIONS PER A SOL·LICITAR EL DUPLICAT MOLT IMPORTANT: Documents que has d’aportar: La sol·licitud que heu de signar (en l’apartat C, no emplenar la data de finalització d’estudis ni la nota mitjana i indicar que és un duplicat i la causa de la sol·licitud marcant les caselles corresponents). Has d’emplenar l’imprés de taxes MOD 046, seleccionant … Read more

Inscripció proves lliures

Documentació  Sol·licitud d’inscripció, que es presentarà en un sol centre. DNI, targeta d’identitat d’estranger, o visat d’estudis amb fotocòpia del mateix per a ser acarada. Certificació acadèmica oficial que acredite que es reuneix el requisit de titulació o formació explicat en la pregunta anterior. Justificant d’abonament de taxes. Declaració responsable de no estar matriculat o durant … Read more

Concurs recepta neurosaludable

El grup de segon curs del Cicle Superior de Dietètica participa en el concurs de receptes neurosaludables per a promoure hàbits d’alimentació que fomenten la salut cerebral de la població general i de les persones amb Dany Cerebral Adquirit convocat per la Federació Valenciana de Dany Cerebral Adquirit (FEVADACE).