Exempcions FCT

Podrà determinar-se l’EXEMPCIÓ TOTAL O PARCIAL DEL MÒDUL DE FCT per la seua correspondència amb la pràctica laboral  acreditant almenys 1 any a temps complet  (o el seu equivalent a temps parcial) d’experiència laboral relacionada amb els estudis professionals que cursa.

PROCEDIMENT I DOCUMENTACIÓ:

1r.- L’alumnat ha de presentar la sol·licitud en la secretaria del centre, juntament amb la acreditació d’experiència laboral d’almenys un any a temps complet o el seu equivalent a temps parcial, relacionada amb el cicle formatiu o ensenyament que es cursa, per al que haurà d’aportar-se la següent documentació:

a) En el cas de treballadors assalariats:

     – Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estigueren afiliats, on conste l’empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, i

     – Certificació de l’empresa on hagen adquirit l’experiència laboral en la qual s’especifique la duració dels  períodes de prestació del contracte, l’activitat desenvolupada i l’interval de temps en el qual s’ha realitzat aquesta activitat.

b) En el cas de treballadors autònoms o per compte propi:

     – Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l’Institut Social de la Marina dels períodes d’alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent.

     – Certificació d’alta en el cens d’obligats tributaris, i

     – Descripció de l’activitat desenvolupada i interval de temps en el qual s’ha realitzat la mateixa.

c) En el cas de treballadors voluntaris o becaris, es requerirà la certificació de l’organització on s’haguera prestat l’assistència en la qual s’especificarà les activitats i funcions realitzades, l’any en què es van realitzar i el nombre total d’hores dedicades a aquestes.

2n.- L’e quipo docent, coordinat pel tutor, elaborarà un informe (annex XI) de cada sol·licitud contrastant la documentació presentada  amb les capacitats terminals o resultats d’aprenentatge a aconseguir en el mòdul de FCT i amb la programació d’aquest, i proposa la possibilitat o no d’exempció i si ha de ser total o parcial.

3r.– La Direcció del centre resol (annex XII) i comunica a l’interessat per escrit.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

En formalitzar la matrícula del curs o fora del període de matrícula, sempre amb una antelació mínima de 30 dies hàbils a l’inici previst de les pràctiques.

En cicles curts, l’alumnat pot matricular-se del mòdul de FCT en 1r curs únicament a l’efecte de sol·licitar l’exempció total. Termini de sol·licitud fins a l’últim divendres de maig.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA:

  • Resolució de 7 de juliol de 2016; punt vint-i-dos (DOCV 12/07/2016).
  • Ordre 79/2010, de 27 d’agost, article 11. (DOCV 06/09/2010).
  • Ordre 77/2010,articles 61 i 62. (DOCV 03/09/2010).