Duplicat del títol

INSTRUCCIONS PER A SOL·LICITAR EL DUPLICAT MOLT IMPORTANT: TRÀMIT PRESENCIAL Documentació que has d’aportar: La sol·licitud que heu de signar (en l’apartat C, no emplenar la data de finalització d’estudis ni la nota mitjana i indicar que és un duplicat i la causa de la sol·licitud marcant les caselles corresponents). Has d’emplenar l’imprés de taxes MOD … leer más

Sol·licitud de títol cicles formatius i Batxillerat

INSTRUCCIONS PER A SOL·LICITAR EL TÍTOL: TRÀMIT PRESENCIAL MOLT IMPORTANT: EN CICLES FORMATIUS, NO REALITZAR EL PAGAMENT DE LES TAXES FINS QUE EL TEU TUTOR NO VOS HO INDIQUE. Documents que heu de portar al centre: La sol·licitud signada (en l’apartat C, no emplenar la data de finalització d’estudis ni la nota mitjana). Heu d’emplenar l’imprés … leer más

Sol·licitud de certificació acadèmica

Per a la sol·licitud d’una certificació acadèmica: Has d’emplenar l’imprés  de  taxes, seleccionant la taxa  de Certificacions acadèmiques MOD. 046, i imprimir les tres còpies. Maneres de realitzar el pagament de la taxa: Pots efectuar el seu pagament en les entitats bancàries corresponents Realitzar el pagament a través del teu compte bancari si posseeixes certificat digital. Realitzar el … leer más

Renúncia a convocatòries

L’alumnat podrà sol·licitar la renúncia a l’avaluació i qualificació d’una o les dues convocatòries del curs acadèmic de tots o algun dels mòduls, sempre que concórrega alguna de les següents circumstàncies: Malaltia prolongada o accident. Obligacions de tipus personal o familiar apreciades per l’equip directiu. Acompliment d’un lloc de treball. Maternitat o paternitat, adopció o acolliment … leer más

Exempcions FCT

Podrà determinar-se l’EXEMPCIÓ TOTAL O PARCIAL DEL MÒDUL DE FCT per la seua correspondència amb la pràctica laboral  acreditant almenys 1 any a temps complet  (o el seu equivalent a temps parcial) d’experiència laboral relacionada amb els estudis professionals que cursa. PROCEDIMENT I DOCUMENTACIÓ: 1r.- L’alumnat ha de presentar la sol·licitud en la secretaria del centre, juntament amb la acreditació d’experiència … leer más

Anul·lació de matrícula

Per a donar-te de baixa en el cicle has d’anul·lar la teua matrícula presentant el document emplenat i signat.

Convalidacions cicles

Les convalidacions dels mòduls de cicles les realitzen: El centre educatiu La Conselleria d’Educació El Ministeri 1.- CONVALIDACIONS RESPONSABILITAT DEL CENTRE EDUCATIU: Quan s’han de sol·licitar? Durant el primer mes des del dia d’inici de les classes (DEL 12 DE SETEMBRE A l’11 D’OCTUBRE) Què convalida el centre educatiu? Estic estudiant un cicle LOE. Model … leer más

Sol·licitud de certificació per a la Universitat amb 3 xifres decimals :

Has d’emplenar l’imprés  de  taxes, seleccionant la taxa  de Certificacions acadèmiques i certificats a efecte de trasllats MOD. 046, i imprimir les tres còpies. Maneres de realitzar el pagament de la taxa: Pots efectuar el seu pagament en les entitats bancàries corresponents Realitzar el pagament a través del teu compte bancari si posseeixes certificat digital. Realitzar el pagament … leer más