L’EDUCACIÓ INFANTIL AL VILA

La finalitat de l’Educació Infantil és contribuir al desenvolupament integral i harmònic dels xiquets i xiquetes en totes les dimensiones: física, emocional, afectiva, social, cognitiva, d’autonomia personal… 

En la convivència entre iguals en la qual preval la igualtat d’oportunitats, la inclusió, la igualtat efectiva entre homes i dones, la prevenció de la violència i la resolució pacífica de conflictes.  Com a punt fort del nostre projecte educatiu es promou l’educació per a la salut i els hàbits de vida saludables. 

En esta etapa, el Vila treballem a través d’activitats motivadores, con caràcter lúdic pedagògic que permet adquirir noves habilitats i destreses de manera natural, per a aconseguir un aprenentatge significatiu i durador el temps. 

En la programació diària s’incorporen els sabers bàsics per a l’etapa i elements transversals com el treball cooperatiu, l’autogestió, l’autonomia, la reflexió, el sentit crític…, tan necessaris en este procés en el qual l’alumnat és el protagonista del seu propi aprenentatge. Cada alumne/a té un talent, i un ritme de desenvolupament i d’aprenentatge i per això treballem amb el model del Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA), que té en compte la diversitat de l’alumnat i l’objectiu del qual és aconseguir la inclusió efectiva, minimitzant així les barreres físiques, sensorials, cognitives i culturals que puguen existir a l’aula.

Els continguts educatius de l’etapa s’organitzen en tres àrees: 

  • Àrea 1: Creixement i harmonia
  • Àrea 2: Descobriment i exploració de l’entorn
  • Àrea 3: Comunicació i representació de la realitat

Els continguts propis de cada àrea es treballen de manera globalitzada a través de propostes que tinguen interés i significat per a les xiquetes i els xiquets.

Les activitats i projectes més destacats són:

el període d’adaptació Al vila

El període d’adaptació és el procés que es duu a terme a l’inici de l’etapa d’Educació Infantil pel qual l’alumnat va assimilant separació familiar i va acceptant i coneixent el funcionament del col·legi. 

Al Vila, el període d’adaptació es fa de manera gradual o progressiva, en horari flexible i en xicotets grups. D’esta manera es facilita el prestar tota la nostra atenció a les xiquetes i xiquets en els primers contactes que tenen amb les mestres i amb l’aula. El fer la incorporació en horari flexible, de manera que l’alumne passa menys temps dins de l’aula en els primers dies i va augmentat este temps de manera escalonada fins a completar la jornada escolar completa.

Les activitats en este període són curtes i variades, procurant que es relacionen entre si i amb la mestra.

LA INCORPORACIÓ A 3 ANYS
EL PAS A PRIMÀRIA