Informació general del centre

El centre educatiu

El CEIP Pare Melchor és un col·legi que es constitueix per dos edificis, d’Infantil i Primària, separats aproximadament per uns 300 metres. El centre està format per dues línies de nivells de 3 anys d’Infantil a 6é de Primària i una aula de 2 anys.

L’equip humà del centre està compost pel claustre amb més de 30 mestres, l’equip directiu, una orientadora, una educadora d’educació especial i una educadora d’educació infantil, una administrativa, dos conserges.

El col·legi compta amb la participació i la col·laboració de l’associació de mares i pares d’alumnes (AMPA), la qual manté una forta relació amb la comunitat educativa i l’equip de mestres, a més de formar part en la composició del Consell escolar. L’AMPA informa les famílies a l’inici de curs per a la seua participació i com formar part d’ella.

Des del centre es potencia una contínua participació de les famílies per tal de millorar l’aprenentatge de l’alumnat i el creixement com a comunitat educativa.

Horaris i calendari

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport publica cada any el calendari del curs escolar. El Consell escolar municipal tria tres dies festius locals que s’afegeixen al calendari escolar publicat.

El centre educatiu segueix una jornada escolar contínua, de manera que l’horari lectiu es desenvolupa de 9 a 14 hores. L’horari de setembre i juny és de 9 a 13 hores.

El menjador es desenvolupa de 14 a 15.30 hores i les activitats extraescolars de 15.30 a 17 hores. D’aquesta manera l’alumnat podrà eixir o ser recollit per la famílies en tres franges horàries segons les seues necessitats: a les 14, a les 15.30 o a les 17 hores.

El professorat estarà disponible de 9 a 15 hores. El professorat informarà de l’horari d’atenció per tal que les famílies que ho desitgen puguen reunir-se amb el tutor o la tutora o amb algun membre del claustre, per mitjà de l’agenda del fill o la filla, per telèfon, correu electrònic o el mitjà que el professorat ho indique.

Treball a l’aula i materials curriculars

Tant en Educació Infantil com en Educació Primària es desenvolupen diverses àrees de continguts que s’organitzen temporalment junt amb els seus recursos perquè es duga a terme l’aprenentatge de l’alumnat.

En Infantil desenvolupen el treball del coneixement de si mateix i l’autonomia personal; el medi físic, natural, social i cultural; i els llenguatges: comunicació i representació.

En Primària es desenvolupen les àrees de Matemàtiques, Valencià: llengua i literatura, Lengua castellana y literatura, Anglés, Artística (Música i Arts&Craft), Ciències de la naturalesa, Ciències socials, Educació física, Religió o Valors socials i cívics.

Els materials curriculars que es desenvolupen en les diverses àrees d’Educació Primària es posen en coneixement de les famílies al final de cada curs escolar. També es poden trobar en el tauler d’anuncis de la secretaria o en la pàgina web del centre.

Un dels aspectes que cal remarcar en el treball setmanal per a millorar l’aprenentatge de l’alumnat és la posada en marxa de les actuacions d’èxit: grups interactius i les tertúlies dialògiques literàries. Aquestes actuacions afavoreixen i potencien el diàleg, de manera que cada xiquet i xiqueta desenvoluparà alhora la seua autonomia per a resoldre qualsevol aspecte en el treball diari i en la seua vida.

El treball en grups interactius consisteix en la distribució de l’alumnat en grups heterogenis que van seguint una roda d’activitats per tal que, per mitjà del diàleg, aconseguisquen realitzar-les o resoldre-les, bé siguen totes les activitat d’una sola àrea o es faça una barreja de diverses àrees.

La tertúlia dialògica literària consisteix en la lectura en casa d’un clàssic de la literatura, una sessió setmanal es dedica a la tertúlia de les pàgines indicades, seguint unes pautes en la tertúlia i potenciant el diàleg entre tots els seus participants.

El centre educatiu està en una contínua transformació de l’educació, per tal de millorar l’aprenentatge de l’alumnat i poder adaptar-se a les necessitats i a les demandes de la societat.

Activitats complementàries i extraescolars

Durant el curs escolar es duen a terme diverses activitats per grups de classe o destinades a tot el centre en general, a més d’altres que s’ofereixen per tal que les famílies interessades puguen participar en elles.

Activitats anuals que realitza tot el centre són:

Festivitat del 9 d’octubre, activitats d’última setmana abans de Nadal (cursa, mercadet de sisé, pastissets a Infantil, visita del patge reial, visites a betlems), Dia de la Pau, Dia de l’Arbre, Carnestoltes, excursions abans de les vacances de Pasqua, Dia del Llibre, festa de fi de curs.

A més cada nivell o cicle organitza excursions trimestrals, de les quals s’informaran segons la seua organització temporal.

S’ofereixen activitats extraescolars en horari de 15.30 a 17 hores diàriament. Aquestes activitats es realitzaran d’octubre a maig. Per a participar en elles cal posar-se en contacte amb la secretaria del centre.

Serveis complementaris

El centre educatiu compta amb el servei de menjador, tant a Infantil com a Primària. L’horari de menjador és de 14 a 15.30 hores d’octubre a maig, organitzat en dos torns de tres quarts d’hora a Primària. A setembre i a juny és de 13 a 14.30 hores amb la mateixa organització. Les famílies interessades a utilitzar aquest servei han de posar-se en contacte amb la secretaria del centre.

Hi ha dos cuineres, una ajudant de cuina a Primària, i quatre educadores a Infantil i a Primària. Les educadores de menjador desenvoluparan les activitats extraescolars de la vesprada.

Ajudes i beques

Cap a final de curs, entre últims de maig i primers de juny, es convoquen les ajudes de menjador i de transport individual. El col·legi informa anualment d’aquestes ajudes i les famílies interessades ho hauran de sol·licitar en la secretaria del centre amb la documentació requerida dins del termini establert.

Resolució de dubtes

Qualsevol família, persona interessada de dins o fora de la comunitat educativa, podrà posar-se en contacte amb el centre educatiu per via telefònica, correu electrònic o assistint a qualsevol cita programada amb la persona corresponent.