Protecció de dades

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Av. Campanar, 32. 46015 València

DELEGAT/ADA DE PROTECCIÓ DADES Delegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat (DPD):

Passeig de l’Albereda, 16. 46010 València

Es pot contactar per correu postal o electrònic: dpd@gva.es

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES Les persones interessades poden exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seues dades personals incloses en els tractaments d’esta conselleria. Així mateix, en el cas que la legitimació del tractament provinga del consentiment, es podrà retirar en qualsevol moment el consentiment prèviament atorgat.
EXERCICI DE DRETS  La informació bàsica es pot consultar en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970&version=amp

L’exercici dels drets pot dur-se a terme, amb la identificació prèvia, per mitjà d’escrit adreçat a la Sotssecretaria a través de qualsevol de les vies següents:

a)   A través del tràmit electrònic en aquest enllaç

b)   Enviant la petició a qualsevol de les adreces següents:

Postal: Avinguda de Campanar, 32. 46015 València

Electrònica: protecciodedadeseducacio@gva.es

c)   De manera presencial a través del registre.

RECLAMACIÓ DAVANT L’AEPD Si les persones interessades entenen que s’han vist perjudicades pel tractament o en l’exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, accedint a la seu electrònica a través de https://www.aepd.es

Prèviament poden contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat.

 

  1. Registre d’Activitats de Tractament (RAT)

 

  1. Polítiques de protecció de dades

 

  1. Documentació d’interés de l’AEPD y DPD

 

  1. Normativa d’interés

 

  1. Protocol COVID-19 als centres educatius públics GVA

 

Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web http://www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat «Protecció de dades en els centres educatius públics GVA, mitjançant el següent enllaç o URL http://ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva