INSTAL·LACIONS

Aules d’informàtica

Des del curs 98/99 el Col·legi Públic Botànic Calduch compta amb un projecte per a la integració de la Tecnologia de la Informació i la Comunicació (TIC) al nostre projecte curricular. Prèviament havia estat participant en el programa “Informàtica a l’escola” des de l’any 1994 amb 4/5.

El desenvolupament d’aquest projecte que contempla tant actuacions en Educació Infantil i en Educació Primària compta amb la implicació de tot el professorat del centre i, també, de la resta de la comunitat educativa. El projecte té per finalitat l’augment de la qualitat global del centre, especialment pel que fa als processos d’ensenyament – aprenentatge i, en particular, en allò que afecta l’assoliment de les competències bàsiques per part de l’alumnat.

El centre compta amb dos aules d’informàtica, una a l’edifici d’Educació Infantil i altra al d’Educació Primària.

L’aula d’Ed. Primària compta amb 28 equips, 1 servidor i un equip multimèdia format per un equip d’àudio, projector i pantalla, i la d’Ed. Infantil disposa de 13 equips i 1 servidor.

Les aules s’utilitzen atenent a la programació curricular, realitzant activitats dissenyades per a cada nivell cognitiu immerses dins de les programacions específiques de cada nivell i àrea al temps que s’aprofita com a espai de consulta aprofitant l’enorme potencial que representa Internet.

La utilització de l’aula es fa seguint les més modernes corrents didàctiques i pedagògiques, la utilització dels programes educatius i formatius més adients, sempre fent servir software lliure, aprofitant totes les possibilitats de la distribució Lliurex, desenvolupada i mantinguda per la Conselleria d’Educació.

L’alumnat d’Educació Primària assisteix, com a mínim, una sessió setmanal en grup sencer, i el d’Educació Infantil, almenys una sessió quinzenal, ja que els grups assisteixen desdoblats. L’alumnat compta contínuament amb la presència de professorat del centre per tal d’orientar, motivar i supervisar el seu treball.

Amb aquesta dinàmica de treball els menuts adquireixen en poc de temps i sense esforços suplementaris uns coneixements fonamentals i una competència indispensable en les NTiC (Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació) que els facilitaran enormement l’aconseguiment d’objectius posteriors en la seua vida laboral o acadèmica. 

Gimnàs

Amb l’ampliació del centre, es va construir l’ampli gimnàs, un dels espais necessaris per desenvolupar l’àrea d’Educació Física de forma completa, podent treballar tots els continguts de l’àrea. 

Una construcció independent de la resta d’espais, situada al centre dels dos patis amb els que compta l’escola on xiquets i xiquetes de tots els nivells poden desenvolupar les classes d’Educació Física fruint de les adequades condicions de seguretat, ambient i tranquil·litat.

El gimnàs disposa de tots els elements necessàris per a desenvolupar totes les activitats educatives contingudes en el curriculum escolar i permet tant als mestres de l’àrea com als alumnes treballar en les millors condicions de salubritat, seguretat i competència.

Completa amb l’aula de música i la d’Infocole l’alt nivell formatiu i educatiu que tan pares com docents desitgen per als alumnes del centre.

Aula de música

L’aula de música és un dels espais d’utilització específica amb que compta el centre. Una àmplia sala semblant a un xicotet auditori:

Al fons podeu veure l’escenari on els alumnes i/o el/la mestre/a poden assajar, interpretar les cancons, composicions de cara a la zona ocupada pel públic – resta de la classe que ocupen les cadires – pala on poden treballar amb comoditat ja siga amb material escolar d’us general: llibretes, quaderns.. o amb un instrument musical.

L’aula disposa d’un complet equip audiovisual multimèdia, a més d’una completa selecció d’instruments musicals permeten que xiquets i xiquetes puguen aprendre i interpretar diverses i variades composicions.