Audició comentada

Després d’introduir als assistents en les característiques principals del nacionalisme musical rus i el “grup dels cinc”, el professor Daniel Rubio va explicar la gènesi de l’obra “Quadres d’una exposició” de M. Mússorgski, per a seguir amb una audició comparada entre la versió original per a piano i la versió orquestrada per Ravel. El professor va explicar breument la font que va servir d’inspiració a Mússorgski per a cadascun dels 10 quadres.

Aquesta magnífica audició posa la guinda final al primer cicle d’audicions comentades del Serpis durant el curs 2022-2023. Gràcies a tots els assistents per participar i al professor Daniel Rubio per la seua dedicació desinteressada.