Procés de selecció d’alumnes per a la participació en: Intercanvi amb Alumnat del programa Erasmus +

IES Rascanya-Antonio Cañuelo en el marc del Programa Erasmus +, amb el projecte: 2022-1-ES01-KA121-SCH-000059817 i 2023-1-ES01-KA121-SCH-000127152, convoca el procés de selecció dirigit a l’alumnat del centre per a la realització d’un Intercanvi d’Alumnat amb el centre I.C. “Pascoli” (Urbino-Itàlia).

Els interessats / as hauran de presentar una instància en secretaria del centro en el període de l’1 de febrer al 8 de febrer del 2024.

Les mobilitats es duran a terme durant 1 setmana, segurament del 10 al 15 de Març.

La mobilitats curtes estan dirigides a l’alumnat de 2n de l’ESO (i 3r ESO només per als participants en l’anterior activitat d’acolliment de l’alumnat italià).

Els criteris de selecció per a les mobilitats seran:

– Ser alumnat del centre: estar matriculat en l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo i en els cursos als quals van dirigit l’intercanvi.

– Presentar en termini i forma la instància de la sol·licitud en la secretària del centre.

A més de:

– Haver participat prèviament en una mobilitat Erasmus + mitjançant l’acolliment d’alumnat.50 PUNTS
– Valoració de l’equip docent actual, sobre l’actitud de l’alumnat: interès, treball, assistència, puntualitat, …DE 0 A 10 PUNTO
– Coneixements d’idiomes.A2: 5 PUNTS B1 O MÁS: 10 PUNTS
– Ser alumnat becat.UMBRAL 1: 20 PUNTS UMBRAL 2: 15 PUNTS UMBRAL 3: 10 PUNTS
– Presentació d’una carta de motivació en llengua anglesa.DE 0 A 10 PUNTS

La selecció de l’alumnat serà duta a terme per un comitè de selecció, compost per:

  • El departament Erasmus +. Actuaran com a secretaris.
  • El director de l’IES Rascanya- Antonio Canyuelo.
  • La vicedirectora de l’IES Rascanya- Antonio Canyuelo, com a vocal.
  • Dos professors/ as del nivell educatiu al qual pertany l’alumnat interessat.

Finalitzat el procés de selecció es procedirà a la publicació de l’acta de selecció, en el tauler d’anuncis Erasmus+ , en la web del centre i en Instagram.

Resultat del procés de selecció de “Mobilitat de curta durada amb Intercanvi dins del programa Erasmus +”.

IES Rascanya-Antonio Canñuelo en el marc del Programa Erasmus +, amb el projecte 2023-1-ES01-KA121-SCH-000127152, informa que després de la finalització del procés de selecció, els alumnes que gaudiran de l’estada Curta després de ser seleccionats serien:

  • Kla++++ Zh++ ( 4º ESO)
  • Fer+++++ Sub+++++ Far++++ ( 4º ESO)
  • Edu++++ Val+++++ Vil+++++++ (1º Bachillerato)

Ampliació del termini de presentació d’instàncies per al procés de selecció d’alumnes per a la participació en: Mobilitat de curta durada amb Intercanvi dins del programa Erasmus +

Ampliación del plazo de presentación de instancias: 19 Enero a las 11.30h

IES Rascanya-Antonio Cañuelo en el marco del Programa Erasmus +, con el proyecto 2023-1-ES01-KA121-SCH-000127152, informa que tras quedar una de las tres plazas desierta, se amplia el plazo de presentación de instancias hasta el viernes 19 de Enero a las 11:30h. Recordad que habría que presentar las instancias a través de la secretaría del centro, debidamente cumplimentada y firmada.

Las movilidades se llevarán a cabo durante 1 mes , desde el 7 de marzo al 6 de abril del 2023.

La movilidades cortas están dirigidas al alumnado de 4º de la ESO, 1 º de Bachillerato y 2º de Bachillerato.

Finalizado el proceso de selección se procederá a la publicación del acta de selección, en el tablón de anuncios Erasmus+ , en la web del centro y en Instagram.