Informació bàsica Proves d’Accés a Cicles GM 2024

Calendari

 • Inscripció: del 20 al 28 de març
 • Publicació llestes provisionals d’admesos: 24 d’abril
 • Reclamació llestes provisionals d’admesos i exclosos: 24 al 26 d’abril
 • Publicació llestes definitives d’admesos i exclosos: 3 de maig
 • Realització prova d’accés a grau mitjà i superior: 20 i 21 de maig
 • Publicació llestes provisionals qualificacions: 31 de maig
 • Reclamació llestes provisionals qualificacions: del 3 al 5 de juny
 • Termini de lliurament documentació justificativa d’exempció: del 20 de març al 28 de juny
 • Publicació llestes definitives qualificacions: 7 de juny
 • Lliurament de certificats de la prova: del 10 de juny al 28 de juny (aquesta data pot variar)

Lloc de realització de les proves

 • La prova es realitzarà en el centre on es presente la sol·licitud i que impartisca cicles formatius de grau mitjà. Però no necessàriament haurà de ser el centre on vulgues cursar el cicle
 • A les proves, s’haurà d’emportar  el DNI o equivalent

Validesa i Efectes

 • Té validesa en tota Espanya
 • Hi haurà un 20% de places reservades per a l’alumnat que accedeix per la prova
 • El certificat de superació de la prova no implica l’admissió automàtica. S’ha de formalitzar la sol·licitud d’admissió en el centre educatiu on es vulga realitzar el CF

Requisits

Tindre almenys 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2024

Qualificacions

 • La nota final serà la mitjana de les tres parts de la prova. Si la nota final s’igual o superior a 5 es considera superada, si bé la nota final només podrà calcular-se quan la nota de cadascuna de les parts de la prova siga igual o superior a 4. No obstant l’anterior, les qualificacions inferiors a 5 d’algun dels apartats de la prova, no podran considerar-se com a apartat superat en convocatòries posteriors.
 • Els exàmens es qualificaran de 0 a 10 punts. La nota de les parts serà la mitjana aritmètica ponderada. Les ponderacions la seua les següents:
  • Part lingüística:
   • Llengua i Literatura (castellà o valencià):8
   • Engonals: 2
  • Part social:
   • Ciències socials, geografia i història: 10
  • Part científica-matemàtica-tècnica:
   • Matemàtiques: 5
   • Ciències Naturals: 3
   • Tractament de la informació i Competència digital: 2

Exempcions

 • Estaran exempts de realitzar la prova (o part d’aquesta) els alumnes que hagen superat els matèries corresponents de l’Educació Secundària Obligatòria, entre altres. Més informació a la normativa reguladora
 • Els exempcions s’hauran de fer constar en la sol·licitud d’inscripció
 • Els alumnes que demanen l’exempció podran presentar-es, si ho desitgen, a l’examen de l’apartat. En aquest cas és tindrà en compte la nota més alta

Normativa

https://dogv.gva.es/datos/2024/02/09/pdf/2024_981.pdf

Per a més informació, pots consultar amb el Departament d’Orientació i en el següent enllaç: Informació Proves d’Accés als Cicles Formatius Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, on trobaràs tota la informació i documentació necessària tant per a fer d’inscripció com també models d’examen per a preparar les proves.