Procés de selecció d’alumnes del cicle mitjà per a fer pràctiques FCT en Europa

Procés de selecció d’alumnes del cicle mitjà per a fer pràctiques FCT en Europa

El present curs 2023/24, l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo continua la senda de la internacionalització i excel·lència, oferint la possibilitat als nostres alumnes de Formació Professional de realitzar una part de les pràctiques en empresa en un país europeu, gràcies a la col·laboració que tenim amb instituts localitzats a França, Bèlgica i Finlàndia.

El projecte amb número 2023-1-ES01-KA121-VET-000127149, està enquadrat dins del programa Erasmus + de la Unió Europea. Aquest és el cinqué projecte d’aquest tipus que promovem al IES Rascanya-Antonio Cañuelo i està enfocat als alumnes de cicles de segon de grau mitjà del nostre centre. En total disposem de quatre beques Erasmus.

Les beques serviran per a subvencionar totes les despeses dels nostres alumnes durant el mes de pràctiques al país Europeu, a més a més, amb aquesta experiència, aconseguirem millorar la inserció laboral dels nostres estudiants, així com la millora de les habilitats lingüístiques, les capacitats professionals i potenciar el creixement personal i intercultural dels participants.

Finalment, no podem deixar de costat, que aquest projecte també contribuirà a l’objectiu sempre present en la filosofia del nostre centre des de la seua creació que és el reforçament d’una veritable ciutadania europea on professors i alumnes descobriran els valors culturals dels països visitats.

 Criteris de preselecció de l’alumnat

Obrim un període d’inscripció d’un mes, des de l’15 de novembre de 2023 a 11 de desembre de 2023 per a preseleccionar els alumnes interessats en en participar en aquesta mobilitat. Els criteris per a ser preseleccionats seran:

 • Ser alumne del cicle de grau mitjà l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo durant el present curs escolar 2023-24 o l’anterior 2022-23.
 • Presentar en secretaria del centre la instancia adjunta durant el període d’inscripció.

Els alumnes preseleccionats realitzaran una formació cultural específica del país a visitar a més d’una preparació lingüística.

 Criteris de selecció dels alumnes seleccionats per a fer la mobilitat

Las selecció dels quatre alumnes que faran la mobilitat es farà en Març del 2023. La puntuació serà

 • Coneixements lingüístics. Màxim 10 punts.
 • Participació en el curs lingüístic -cultural. Màxim 10 punts.
 • Participació en la plataforma Etwinning. Màxim 10 punts.
 • Expedient acadèmic: per cada excel·lent 3 punts, per cada notable 2 punts, per cada bé 1 punt.
 • Mitjançant una entrevista i una avaluació continuada durant el curs s’avaluarà l’actitud de l’alumne , es a dir la puntualitat, l’assistència a les classes, el respecte i el treball en equip. Màxim 10 punts.
 • Serà imprescindible per a participar en la mobilitat aprovar les assignatures necessàries per estar en disposició de fer les FCT.

 Comitè de selecció

Per al procés de selecció dels alumnes se crearà un comitè de professors format per:

 • El coordinador de projectes europeus que actuarà com a president-
 • El cap d’estudis de cicles que actuarà com secretari.
 • Els tutors de segon de grau mitjà que actuaran con a vocals.

Finalitzat aquest procés s’alçarà acta i es publicarà en la web del centre i al cartell d’anuncis.

En el següent enllaç està la instància per a participar en el projecte de Erasmus+

Instància per l’alumnat

CANDIDATURES A ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR

CANDIDATURES A ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR

CANDIDATES I CANDIDATS INDEPENDENTS DE L’ALUMNAT

 • Iván Asencio Gismero
 • Nerea Campos Fernández
 • Manuel Giménez Giménez
 • Diego Moll Martínez
 • John Hokuto Muñoz Sato
 • Juan Francisco Pedrosa Campos

CANDIDATES I CANDIDATS AL PROFESSORAT

 • Ana Blay Martín
 • María Juan Molina
 • Ana Belén Márquez Baena
 • José Ramón Merino Espuny
 • Christian Sanchis Tortosa
 • María Patricia Villanueva Ortiz

CANDIDATES I CANDIDATS INDEPENDENTS DE LES FAMÍLIES

 •  Júlia Bort Barrachina
 • María Cristina Luján Martín
 • Diego Moll Pérez
 • Natsuki Sato