Procés de selecció per a la mobilitat del professorat (Job Shadowing)

ES CONVOCA PROCÉS DE SELECCIÓ DE PROFESSORS I PROFESSORES DE L’IES RASCANYA-ANTONIO CAÑUELO QUE IMPARTEIXEN ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE CICLE SUPERIOR,  PER A LA CONCESSIÓ D’UNA BECA DE MOBILITAT ERASMUS+ PER A FORMACIÓ EN PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA EN MODALITAT APRENENTATGE PER OBSERVACIÓ (JOB SHADOWING). 

Es convoca el procés per a la selecció de tres professors/es de IES Rascanya que imparteixen mòduls en cicles formatius de formació professional de grau superior per a realitzar una mobilitat amb beca Erasmus+ de formació per observació (Job Shadowing) dins del projecte 2023-1-ES01-KA131-HED-000127154, amb països de la Unió Europea o associats. 

Com a objectiu, en aquesta beca perseguim donar a conéixer la metodologia, els materials i coneixements dels professors i professores europeus de formació professional a l’aula i/o al taller, També, immersos com estem en nostre centre en la implantació de la formació professional dual, aquesta mobilitat de professorat ens permetrà aprofundir en el coneixement del sistema de formació professional dual a Europa. Per tant, aquesta beca està dirigida als professors i professores de formació professional de grau superior del nostre institut. 

Aquestes beques consten d’una ajuda per a viatge, manutenció i allotjament

L’estada es realitzarà durant el curs escolar 23/24 i abans del 31 d’abril de 2024. Serà una formació de 5 dies lectius més dos dies de viatge.  

 Criteris de preselecció del professorat

Per a participar en el procés, s’haurà d’entregar la sol·licitud de participació en la Secretaria del Centre abans del final del mes de novembre de 2023, no obstant, si arribats a eixa data no s’han cobert les tres places, s’ampliarà el termini fins al final del mes següent i així successivament fins a esgotar les tres places.

 Condicions

 • Els professors/es seleccionats es buscaran l’institut europeu on faran la formació, no obstant, se’ls oferirà, ajuda, assessorament i contactes per realitzar aquesta recerca per part del departament Erasmus. 
 • Els participats es comprometen a realitzar un pla de difusió de la mobilitat en el departament, centre i els alumnes. 

 Criteris de selecció del professorat per a fer la mobilitat

Per a la selecció dels candidats es formarà un tribunal que tindrà en compte els següents criteris: 

 • Requisit indispensable: impartir algun mòdul en un cicle superior a l’IES Rascanya.  
 • Coneixement d’idiomes del país visitat: B2 o superior: 15 punts. 
 • Altres idiomes: Anglès B2 o superior: 10 punts.  
 • Implicació en projectes Erasmus en el centre: Màxim 10 punts.

 Comitè de selecció

 Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es realitzarà la selecció per un comitè que estarà compost per: 

 • El Director del Centre, en qualitat de President. 
 • El Cap d’Estudis de cicles, en qualitat de Secretari.
 • El Coordinador de programes Erasmus, en qualitat de vocal. 

Qualsevol incidència no recollida en la present convocatòria la resoldrà el Comitè de Selecció. 

En el següent enllaç està la instància per a participar en el projecte de Erasmus+

Instància per al professorat

Procés de selecció per alumnes Erasmus+

Procés de selecció d’alumnes de cicles superior per fer part de la FCT en Europa

El present curs 2023/24, l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo continua la senda de la internacionalització i excel·lència, oferint la possibilitat als nostres alumnes de Formació Professional de grau superior de realitzar una part de les pràctiques en empresa en un país europeu.

El projecte amb número 2023-1-ES01-KA131-HED-000127154, està enquadrat dins del programa Erasmus + de la Unió Europea. En total disposem de tres beques Erasmus per una estància mínima de 60 dies.

Les beques serviran per ajudar a subvencionar les despeses dels nostres alumnes durant el mes de pràctiques al país Europeu, a més a més, amb aquesta experiència, aconseguirem millorar la inserció laboral dels nostres estudiants, així com la millora de les habilitats lingüístiques, les capacitats professionals i potenciar el creixement personal i intercultural dels participants.

Finalment , no podem deixar de costat, que aquest projecte també contribuirà a l’objectiu sempre present en la filosofia del nostre centre des de la seua creació que és el reforçament d’una veritable ciutadania europea on professors i alumnes descobriran els valors culturals dels països visitats.

 Criteris de preselecció de l’alumnat

Obrim un període d’inscripció d’un mes, des del 30 d’octubre de 2023 al 30 de novembre de 2023 per a seleccionar els alumnes interessats en en participar en aquesta mobilitat. Els criteris per a ser seleccionats seran:

 • Ser alumne del cicle de grau superior l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo durant el present curs escolar 2022-23 o l’anterior 2021-22.
 • Presentar en secretaria del centre la instancia adjunta durant el període d’inscripció.

 Condicions

 • Els alumnes buscaran una empresa per realitzar les pràctiques encara que des del departament Erasmus els podem ajudar.
 • Els alumnes es comprometen a realitzar una difusió de la mobilitat acordada amb el departament Erasmus.
 • La mobilitat serà mínim de 60 dies computables per al període de FCT.

 Criteris de selecció dels dos alumnes seleccionats per a fer la mobilitat

Las selecció dels tres alumnes que faran la mobilitat es farà a partir de gener del 2024. La puntuació serà :

 • Coneixements lingüístics – Màxim 10 punts.
 • Expedient acadèmic: per cada excel·lent 3 punts, per cada notable 2 punts, per cada bé 1 punt.
 • Mitjançant una entrevista i una avaluació continuada durant el curs s’avaluarà l’actitud de l’alumne , es a dir la puntualitat, l’assistència a les classes, el respecte i el treball en equip. Màxim 10 punts.
 • Serà imprescindible per a participar en la mobilitat aprovar les assignatures necessàries per estar en disposició de fer les FCT.

 Comitè de selecció

 Per al procés de selecció dels alumnes i professors se crearà un comitè de professors format per:

 • El coordinador de projectes europeus que actuarà com a president-
 • El cap d’estudis de cicles que actuarà com secretari.
 • Els tutors de segon de grau superior que actuaran com a vocals.

Finalitzat este procés s’alçarà acta i es publicarà en la web del centre i al cartell d’anuncis.

En el següent enllaç està la instància per a participar en el projecte de Erasmus+

Instància per l’alumnat

Finalitza el projecte Erasmus+ de l’IES Rascanya per al curs 2022/23

Durant un mes, del 15 de maig al 15 de juny, 6 alumnes del IES Rascanya-Antonio Cañuelo han realitzat pràctiques professionals a empreses de Finlàndia, Bèlgica i França. Oscar, Belfakir i Antonio,, han fet pràctiques a empreses de Bèlgica i Finlàndia. A Hasselt, Bèlgica, Oscar i Belfakir, matriculats al segon curs de grau mitja d’instal·lacions elèctriques i automàtiques, han treballat en l’empresa Electro-Solutions, dedicada a la fabricació i instal·lació de quadres elèctrics per a obres. En Seinäjoki, Finlàndia, Antonio, també alumne del cicle mitjà d’electricitat, ha fet pràctiques laborals a l’empresa Talotekniikka Timonen, dedicada a les instal·lacions elèctriques en general. Per la seua banda, Andrei, estudiant del cicle de grau mitjà d’instal·lacions Frigorífiques i Climatització, també ha anat a Finlàndia a fer pràctiques en l’empresa de fabricació de camions frigorífics Lumikko.

A França, Frascisco i José, estudiants dels cicles de grau mitjà d’Instal·lacions Calorífiques i Instal·lacions Frigorífiques i Climatització han realitzat la seua formació en les empreses Dalkia i Aneo situades a Montpellier.

Per altra part, Antonio, professor de Climatització de l’IES Rascanya ha pogut realitzar una formació per observació (Job Shadowing) a l’institut francés Lycée Professionnel Eco Const Bat Leonardo De Vince situat a Montpellier. Allí, ha pogut impregnar-se de la metodologia utilitzada en les aules -taller de la formació professional francesa en el camp de la climatització.

L’IES Rascanya compta amb una xarxa de socis col·laboradors d’instituts de formació professional en diversos països europeus. Això permet cooperar, amb instituts europeus homòlegs, en la recerca d’empreses per als alumnes i les formacions per observació per al professorat als distints instituts. Amb aquestes col·laboracions, durant el present curs escolar, també han vingut a València a realitzar pràctiques en empreses, alumnes de diversos països europeus. Han vingut alumnes Finesos que han realitzat pràctiques a l’empresa Biodomotica de Burjassot, també alumnes Belgues han fet la seua formació a l’empresa Serveo, al manteniment del Campus de Burjassot i de Facultats, i per últim, els alumnes Francesos han realitzat la seua estada formativa amb el servei de manteniment del Bioparc i l’empresa de climatització Layre. Aquests alumnes han estat tutoritzats pel professorat de l’IES Rascanya, igual que els alumnes Valencians han rebut suport del professorat dels instituts europeus col·laboradors amb l’IES Rascanya quan han realitzat les mobilitats Erasmus+ als distints països europeus.

No sols l’alumnat de cicles formatius de formació professional ha disfrutat d’una mobilitat formativa a l’estranger, també els alumnes de 4º d’ESO han realitzat un intercanvi amb el nostre soci italià, l’institut ITIS “Enrico Mattei” d’Urbino durant el mes de març. Dos alumnes del nostre institut anaren a la ciutat d’Urbino, i allotjades en famílies proporcionades pel nostre soci Italià, han assistit durant un mes a classes d’educació secundària a l’institut ITIS “Enrico Mattei”. Per altra banda, dos alumnes italians han vingut a València, també allotjats en famílies, han assistit a classes de batxiller a l’IES Rascanya durant l’últim trimestre.

Dos professors de biologia de l’IES Rascanya, han pogut també realitzar una formació per observació a Urbino amb el nostre soci italià ITIS “Enrico Mattei”, allí han aprés la metodologia Italiana a l’ensenyament de secundària així com materials utilitzats, espais i tipus d’alumnat.

Acaba el curs 2022/2023 i comença el següent, però els programes Erasmus + continuen. Per això es requereix una gran planificació i molt de treball. Per al curs 2023/2024 ja s’està treballant en la gestió de les noves mobilitats, per continuar un curs més amb els intercanvis, les pràctiques en empresa i les formacions per observació per a professors. L’IES Rascanya-Antonio Cañuelo continua la senda Europea de la internacionalització cap a una ciutadania europea integradora que aporte experiències vitals i enriquidores a tota la comunitat educativa.

Galeria de Fotos