Visita al centre cultural del Carmen

Hem visitat amb els alumnes de 3⁰ PMAR  i l’optativa d’EPVA de 1ºESO el Centre Cultural del Carmen, amb les exposicions d’art contemporani de la Generalitat Valenciana, emergència en el planeta Terra amb un gran repertori de treballs d’artistes urbans i instal·lacions fantàstiques, l’exposició perquè soc així?

Per a entendre el disseny del producte funcional, i l’exposició d’artistes i màquines, on es troben obres d’art fetes a partir de màquines de fotocopiar i impressores.A més, hem aprofitat la ubicació del museu per a veure alguns grans exemples d’art urbà contemporani en els voltants del museu.

Una jornada definitivament per a recordar i repetir.

Informació de les PROVES D’ACCÉS a Cicles Formatius de GRAU MITJÀ 2022

Inscripció

 • Del 21 al 30 de ma de 2022, els dos inclosos

Condicions d’accés

 • Tindre almenys 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2022

Validesa i efectes

 • Té validesa en tota Espanya

 • Haurà un 20% de places reservades per al alumnat que accedix per la prova

 • El certificat de superació de la prova no implica l’admissió automàtica. S’ha de formalitzar la sol·licitud d’admissió en el centre educatiu on es vulga realitzar el CF

Calendari

 • L’examen es realitzarà els dies 23 i 24 de maig de 2022

Per causa mèdica justificada i acredita es podrà realitzar el dia 31 de maig

Lloc de realització

 • La prova es realitzarà en el centre on es presente la sol·licitud i que impartisca cicles formatius de grau mitjà. Però no necessàriament haurà de ser el centre on vulgues cursar el cicle

 • A les proves, s’haurà de portar el DNI o equivalent

Documents d’inscripció

(Procés d’inscripció telemàtic)

Estructura de la prova

 • La prova consta de tres parts:

  • Part lingüística:

   • Llengua i Literatura (castellà o valencià)

   • Anglès

  • Part social:

   • Ciències socials, geografia i història

  • Part científica-matemàtica-tècnica:

   • Matemàtiques

   • Ciències Naturals

   • Tractament de la Informació i Competència Digital

 • Enllaç a exàmens d’anys anteriors

Exempcions

 • Estaran exempts de realitzar la prova (o part d’aquesta) els alumnes que hagen superat les matèries corresponents de l’Educació Secundaria Obligatòria i també amb altres situacions acadèmiques i/o laborals. Més informació a la normativa reguladora

 • Les exempcions s’hauran de fer constar en la sol·licitud d’inscripció

 • Els alumnes que demanen la exempció podran presentar-se, si ho desitgen, al examen de l’apartat. En aquest cas es tindrà en compte la nota més alta

Qualificacions

 • La nota final serà la mitjana de les tres parts de la prova. Si la nota final es igual o superior a 5 es considera superada, si bé la nota final només podrà calcular-se quan la nota de cada una de les parts de la prova siga igual o superior a 4. No obstant l’anterior, les qualificacions inferiors a 5 d’algun dels apartats de la prova, no podran considerar-se com a apartat superat en convocatòries posteriors.

 • Els exàmens es qualificaran de 0 a 10 punts. La nota de les parts serà la mitjana aritmètica ponderada. Les ponderacions son les següents:

  • Part lingüística:

   • Llengua i Literatura (castellà o valencià): 8

   • Anglès: 2

  • Part social:

   • Ciències socials, geografia i història: 10

  • Part científica-matemàtica-tècnica:

   • Matemàtiques: 5

   • Ciències Naturals: 3

   • Tractament de la Informació i Competència Digital:2


Si tens algun dubte pots preguntar en el correu electrònic:  46025507@edu.gva.esAnnexos


Horari – Prova de Grau Mitjà

23 de maig


Examen

Duració

9:00

Part Lingüística: Llengua i Literatura (Castellà o Valencià)

1 hora

10:15

Part Social: Ciències Socials, Geografia i Història

1 hora

11:30

Part Lingüística: Anglés

45 min

24 de maig


Examen

Duració

9:00

Part científica-matemàtica-tècnica: Matemàtiques

1 hora

10:15

Part científica-matemàtica-tècnica: Ciències de la Naturals

45 min

11:15

Part científica-matemàtica-tècnica: Tractament de la Informació i Competència Digital

45 minCalendari de les proves de Grau Mitjà


Dates

Inscripció *

Del 21 al 30 de ma

Publicació llistes provisionals d’admesos i reclamacions

27 d’abril

Reclamació llistes provisionals de persones admeses i excloses

Del 27 al 29 d’abril

Publicació llistes definitives d’admesos

5 de maig

Realització prova

23 i 24 de maig

Publicació llistes provisionals qualificacions

30 de maig

Reclamació llistes provisionals qualificacions ¹

Del 31 de maig al 1 juny

Termini d’entrega de documentació justificativa

Del 21 de març fins al 30 de juny

Publicació llistes definitives qualificacions

Del 3 juny al 1 de juliol

Entrega de certificats

Del 3 juny al 4 de juliol


* La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada per la COVID-19, i amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres docents especificats en els annexos X i XI de la RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional. Es pot consultar el correu electrònic dels centres ací: Grau Mitjà

¹ Les reclamacions de qualificacions es realitzaran per escrit


Per a més informació, pots consultar amb el Departament d’Orientació i al següent enllaç: Informació Proves d’Accés als Cicles Formatius Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, on trobaràs tota la informació i documentació necessària tant per a fer d’inscripció com també models d’examen per a preparar les proves.


Informació de les PROVES D’ACCÉS a Cicles Formatius de GRAU SUPERIOR 2022

Inscripció

 • Del 21 al 30 de ma de 2022, els dos inclosos

 • En l’IES Rascanya només examinem de la opció B i C


Condicions d’accés

 • Tindre almenys 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2022

 • Les persones amb un títol de tècnic de FP poden presentar-se quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova

Validesa i efectes

 • Té validesa en tot el territori Espanyol

 • Haurà un 20% de places reservades per al alumnat que accedix per la prova

 • El certificat de superació de la prova no implica l’admissió automàtica. S’ha de formalitzar la sol·licitud d’admissió en el centre educatiu on es vulga realitzar el CF

Calendari

 • L’examen es realitzarà els dies 23 i 24 de maig de 2022

  Per causa mèdica justificada i acredita es podrà realitzar el dia 31 de maig

Lloc de realització

 • La prova es realitzarà en el centre on es presente la sol·licitud i que impartisca cicles relacionats amb l’opció triada

 • A les proves, l’alumnat s’haurà de portar el DNI o equivalent

Documents d’inscripció

(Procés d’inscripció telemàtic)

Estructura de la prova

 • La prova consta de dues parts:

  • Part comuna:

   • Llengua i Literatura (comentari de text a triar castellà o valencià)

   • Anglès

   • Matemàtiques

   • Tractament de la Informació i Competència Digital

  • Part específica:

   * Constarà de dos apartats i inclourà coneixements bàsics de matèries de Batxillerat segons siga l’opció del CCFF (Humanitats i CS, Tecnologia i Ciències). Aquestes opcions estàn areplegades al final d’aquest document

 • Enllaç a exàmens d’anys anteriors

Exempcions

 • Estaran exempts de realitzar la prova (o part d’aquesta) els alumnes que hagen superat les matèries de Batxillerat que integren la part comuna i/o especifica i també amb altres situacions acadèmiques i/o laborals. Més informació a la normativa reguladora

 • Les exempcions s’hauran de fer constar en la sol·licitud d’inscripció

 • Els alumnes que demanen la exempció podran presentar-se, si ho desitgen, a l’examen de l’apartat. En aquest cas es tindrà en compte la nota més alta

Qualificacions

 • La nota final serà la mitjana de les dues parts de la prova. Si la nota final es igual o superior a 5 es considera superada, si bé la nota final només podrà calcular-se quan la nota de cada una de les parts de la prova (comuna i específica) siga igual o superior a 4

 • Els exàmens es qualificaran de 0 a 10 punts. La nota de la part comuna serà la mitjana aritmètica ponderada. Les ponderacions son les següent:

  • Part comuna:

   • Llengua i Literatura (castellà o valencià): 3,5

   • Anglès: 2

   • Matemàtiques: 3,5

   • Tractament de la Informació i Competència Digital: 1

  • Part específica: Mitjana aritmètica amb dos decimals de les notes de les dues optatives de l’opció que s’hagen triat.


Si tens algun dubte pots preguntar en el correu electrònic:  46025507@edu.gva.es


ANNEXOSHorari – Prova de grau Superior

23 de maig


Examen

Duració

15:00

Part General: Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana)

1 h 15 min

16:30

Part General: Llengua estrangera Anglès

1 h 15 min

18:00

Part General: Matemàtiques

1 h 15 min

19:30

Part General: Tractament de la Informació i Competència Digital

45 min

24 de maig


Examen

Duració

16:00

Part Específica: apartat B 1

1 h 15 min

17:30

Part Específica: apartat B 2

1 h 15 minCalendari de les proves de Grau Superior


Dates

Inscripció *

Del 21 al 30 de ma

Publicació llistes provisionals d’admesos i reclamacions

27 d’abril

Reclamació llistes provisionals de persones admeses i excloses

Del 27 al 29 d’abril

Publicació llistes definitives d’admesos

5 de maig

Realització prova

23 i 24 de maig

Publicació llistes provisionals qualificacions

30 de maig

Reclamació llistes provisionals qualificacions ¹

Del 31 de maig al 1 juny

Termini d’entrega de documentació justificativa

Del 21 de març fins al 30 de juny

Publicació llistes definitives qualificacions

Del 3 juny al 1 de juliol

Entrega de certificats

Del 3 juny al 4 de juliol


* La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada per la COVID-19, i amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres docents especificats en els annexos X i XI de la RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional. Es pot consultar el correu electrònic dels centres ací: Grau Superior.

¹ Les reclamacions de qualificacions es realitzaran per escrit


Per a més informació, pots consultar amb el Departament d’Orientació i al següent enllaç: Informació Proves d’Accés als Cicles Formatius Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, on trobaràs tota la informació i documentació necessària tant per a fer d’inscripció com també models d’examen per a preparar les proves.

Opcions de Prova, Matèries de Batxillerat en les que es basen i Famílies Professionals vinculades


La part específica presentarà tres opcions, segons el cicle a què es vulga accedir, i en cada una la persona candidata triarà dos de les tres matèries que la formen. El nostre centre només examina de les OPCIONS B i C de la part específica.


OPCIÓ

MATÈRIES DE BATX

FAMÍLIES PROFESSIONALS

A) Humanitats Ciències Socials

Història del món contemporani

Economia de la empresa Geografia

Administració i Gestió

Comerç i Màrqueting

Hostaleria i Turisme

Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

B) Tecnologia

Dibuix Tècnic II

Tecnologia Industrial II

Física i Química.

Arts i Artesanies

Arts Gràfiques

Edificació i Obra Civil

Electricitat i Electrònica

Energia i Aigua

Fabricació Mecànica

Imatge i So;

Indústries Extractives;

Informàtica i Comunicacions

Instal·lacions i Manteniment

Fusta, Moble i Suro

Marítimopesquera (excepte Aqüicultura)

Tèxtil, Confecció i Pell

Transport i Manteniment de Vehicles

Vidre i Ceràmica

C) Ciències

Física

Biologia i Ciències de la Terra

Química

Activitats Físiques i Esportives

Agrària

Imatge Personal

Indústries Alimentàries

Marítimopesquera (únicament Aqüicultura) Química

Sanitat

Seguretat i Medi Ambient