logo_bat_val

Característiques

 • El batxillerat té com a finalitat proporcionar formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements, habilitats i actituds que permeten desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.
 • Aquesta etapa haurà de permetre l'adquisició i assoliment de les competències indispensables per al futur formatiu i professional i capacitar per a l'accés a l'educació superior.

Accés

 • Els qui estiguen en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Així mateix, els qui estiguen en possessió de qualsevol dels títols de formació professional, d'arts plàstiques i disseny o d'Ensenyaments Esportius i aquells altres casos previstos en la Llei.

Estructura i organització

 • El batxillerat comprén dos cursos, es desenvoluparà en modalitats diferents, s'organitzarà de manera flexible i, en el seu cas, en diferents vies, a fi que puga oferir una preparació especialitzada als alumnes i alumnes d'acord amb les seues perspectives i interessos de formació o permeta la incorporació a la vida activa una vegada finalitzat el mateix.
 • Les modalitats de batxillerat que podran oferir els centres docents, seran les següents:

a) Ciències i Tecnologia

b) Humanitats i Ciències Socials

c) Arts

d) General

 • El batxillerat s'organitzarà en matèries comunes, de modalitat i optatives.

Avaluació

 • El professorat de cada matèria decidirà, al final del curs, si l'alumne o alumna ha aconseguit els objectius i ha aconseguit l'adequat grau d'adquisició de les competències corresponents.
 • Els alumnes i alumnes promocionaran de primer a segon de batxillerat quan hagen superat les matèries cursades o tinguen avaluació negativa en dues matèries, com a màxim.
 • Per a obtindre el títol serà necessària l'avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos de batxillerat. No obstant això, es contempla la possibilitat que, excepcionalment, l'equip docent puga decidir l'obtenció del títol de Batxiller per l'alumne o alumna que haja superat totes les matèries excepte una, sempre que es considere que ha aconseguit els objectius vinculats a aqueix títol, de manera anàloga als procediments de compensació que existeixen en l'ensenyament universitari.
 • Respecte a l'accés als estudis universitaris, és convenient ressaltar que alumnes i alumnes hauran de superar una única prova que, juntament amb les qualificacions obtingudes en batxillerat, valorarà, amb caràcter objectiu, la maduresa acadèmica i els coneixements adquirits en ell, així com la capacitat per a seguir amb èxit els estudis universitaris. Aquesta prova tindrà en compte les modalitats de batxillerat i les vies que poden seguir els alumnes i alumnes i versarà sobre matèries del segon curs.