Procés de selecció per alumnes i professors per a la participació en les jornades a Seinäjoki (Finlàndia)

Procés de selecció per alumnes i professors per a la participació en les jornades a Seinäjoki (Finlàndia) del 31 de gener al 4 de febrer de 2021 enquadrades en el programa Erasmus + “Cooperation for innovation in building automation systems”

Durant el present curs 2021-22, l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo reprén la participació en l’associació escolar enquadrada dins dels programes Erasmus + 2019-1-BE02-KA229-060265_2 anomenada “Cooperation for innovation in building automation systems”

Dins d’aquesta associació escolar, a més del nostre institut, participen escoles de Hasselt (Bèlgica), Seinäjoki (Finlàndia) i Palma de Mallorca(Espanya). El projecte que hem posat en marxa s’anomena “Cooperation for innovation in building automation systems” i consisteix, entre altres activitats, en fer jornades en cada institut relacionades amb els sistemes d’automatització de habitatges i edificis que s’estan implantant als distints països europeus.

En aquestes segones jornades a Finlàndia, participaran 4 alumnes i 3 professors del nostre

Per a seleccionar els alumnes i professorat per a les pròximes jornades de Seinäjoki (Finlàndia), els interessats s´hauran de presentar una instancia en secretaria en el període del 20 al 28 d’octubre de 2021.

 Atendrem als següents criteris de selecció:

 Criteris de selecció de l’alumnat.

Els criteris per a ser preseleccionats seran:

 • Ser alumne de segon de batxiller l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo durant el present curs. Necessari.
 • Presentar en secretaria del centre la instancia adjunta dins del plaç. Necessari.
 • Presentació de carta de motivació per a realitzar aquesta mobilitat. Màxim 10 punts.
 • No haver participat prèviament en una mobilitat del mateix programa.- Màxim 10 punts.
 • Valoració de l’equip docent de l’actitud de l’alumne , es a dir la puntualitat, l’assistència a les classes, el respecte i el treball en equip. També es realitzarà una entrevista personal a cada alumne. Màxim 10 punts.
 • Coneixements d’angles. Màxim 5 punts.

 Criteris de selecció de professorat:

 • Presentar en secretaria del centre la instancia adjunta dins del plaç. Necessari.
 • Estar involucrat en el desenvolupament dels projectes Erasmus en l’IES Rascanya. Màxim 10 punts.
 • Estar involucrat en el desenvolupament d’aquest projecte. 10 punts.
 • Fer docència relacionada en la temàtica del projecte Màxim 10 punts.
 • Nivell d’AnglésB2 o superior 10 punts.

 Comitè de selecció

 Per al procés de selecció dels alumnes i professors se crearà un comitè de professors format per:

-El director del IES Rascanya-Antonio Cañuelo  que actuarà com a president.

-El coordinador de projectes europeus que actuarà com a secretari.

-El cap d’estudis de secundària que actuarà com vocal.

-Dos professors de l’equip educatiu de segon de batxiller.

Finalitzat este procés s’alçarà acta i es publicarà en la web del centre i al cartell d’anuncis.

En els següents enllaços estan les instancies per a participar en el projecte de Erasmus+

Instancia participació alumne Erasmus+

Instancia participació professor Erasmus+

Se convoca proceso de selección de profesor ciclos formativos de formación profesional del IES Rascanya-Antonio Cañuelo de Beca de movilidad Erasmus+ para formación en Paises de la Unión Europea

Our College in Europe:      I.E.S. RASCANYA – ANTONIO CAÑUELO 2019-20

1.- Se convoca proceso para la selección de dos profesores/as de ciclos formativos de formación profesional de grado superior para realizar una movilidad con beca Erasmus+ dentro del proyecto 2019-1-ES01-KA103-061656, con nuestro socio en Francia el  Lycée des Métiers de l’Eco-Construction et du Bâtiment Léonard de Vinci.

2.- Como objetivo, en esta beca perseguimos conocer la metodología, los materiales y conocimientos de los profesores franceses en el aula-taller, para la formación en Francia relacionada con la especialidad de instalaciones térmicas y de fluidos. También, inmersos como estamos en nuestro centro en la implantación de la formación profesional dual, esta movilidad de profesorado nos va a permitir profundizar en el conocimiento del sistema de formación profesional dual en Francia. Por tanto, esta beca está dirigida a los profesores de formación profesional de grado superior en el área de la instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos.

3.- Dichas becas constan de una ayuda para viaje, manutención y alojamiento.

4.- La estancia se realizará durante el mes de marzo de 2.020.

5.- Para participar en el proceso, deberán entregar la solicitud de participación en la Secretaría del Centro hasta el 4 de marzo de 2.020.

6.- Para la selección de los candidatos se formará un tribunal que tendrá en cuenta los siguientes criterios

a) Profesores del Centro y adscritos al departamento de Instalación y Mantenimiento: 20 puntos.

b) Profesores del centro que impartan ciclos de formación profesional adscritos a otros departamentos: 10 puntos.

c) Conocimiento de idiomas: Francés B2 o superior:10 puntos,

d) Conocimiento de idiomas: Francés B1: 5 puntos,

e) El tribunal tendrá en cuenta otros aspectos como: motivación, claridad de las metas de la movilidad, voluntad de compartir la experiencia al regresar, implicación en proyectos europeos, Etwining, etc. Máximo: 10 puntos

7.– Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se realizará la selección por un comité que estará

compuesto por:

 1. El Director del Centro, en calidad de Presidente.
 2. El Jefe de Estudios de ciclos, en calidad de Secretario.
 3. El Jefe del departamento de Instalación y Mantenimiento, en calidad de vocal.
 4. El Coordinador de programas Erasmus, en calidad de vocal.

8.- Cualquier incidencia no recogida en la presente convocatoria la resolverá el Comité de Selección.

En el siguiente enlace se pude descargar la instancia para el proceso de selección: Instancia participación PROFESOR/A

Acta d’elecció dels alumnes i professors que han sigut escollit en el programa Erasmus+ “Renewable sources of energy-our chance for clean air in Europe”

Acta d’elecció dels alumnes i professors que han sigut escollits per a participar en la mobilitat que es realitzarà en la ciutat de Zywiec, en Polonia la setmana del 25 al 30 de Maig del 2020 dins del programa Eramus + número 2018-1-PL01-KA229-051245_5 Renewable sources of energy – our chance for clean air in Europe.