Consell Escolar

El Consell Escolar de l’institut és l’organ de participació deIs diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre. Està compost per:

  • El director del centre, que es el president.
  • El cap d’estudis.
  • Un representant de l’Ajuntament.
  • Representants del professorat.
  • Representants dels pares, mares i tutors/es de l’alumnat
  • Representants de l’alumnat