Protecció de Dades

Protecció de Dades

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT).

 

Registre d'Activitats de Tractament (RAT)

 •  Activitats i Jornades
 •  Alumnat
 •  Alumni (antics alumnes)
 •  Arxiu fotogràfic i audiovisual
 •  Autoritzacions
 •  Comunicació institucional i Promoció del centre
 •  Contractació
 •  Escrits de sol.licitud, esmena i al.legacions, i Declaracions responsables
 •  Expedients disciplinaris
 •  Gestió de bretxes de seguretat
 •  Gestió de cita prèvia
 •  Gestió de drets de protecció de dades
 •  Gestió econòmica i pressupostària y Pagaments a tercers
 •  Intervenció en gestió d'ajudes, beques i subvencions
 •  Pràctiques formatives d'alumnat d'FP
 •  Pràctiques formatives universitàries
 •  Prevenció de la violència i millora de la convivència
 •  Professorat
 •  Protocol Covid-19 per als Centres Educatius Públics GVA i Gestió de la vacunació del personal dels centres
 •  Proves i acreditacions
 •  Queixes, suggeriments i agraïments
 •  Reclamacions
 •  Trasllats d'expedients