CFGS: Educació Infantil

El cicle s'imparteix de manera presencial al centre.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Serveis socioculturals i a la Comunitat

Grau Superior 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS DESEMPEŇAR

Educador/a infantil. Animador/a infantil.

 

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Didàctica de l'educació infantil.

Autonomia personal i salut infantil.

Expressió i comunicació.

Desenvolupament cognitiu i motor.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

El joc infantil i la seua metodologia.

Desenvolupament socioafectiu.

Habilitats socials.

Intervenció amb famílies i atenció a menors en reg social.

Primers auxilis.

Empresa i iniciativa emprenedora

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 400 hores.

Projecte d'atenció a la infància.

Proyecto FP Flexible en 1º Curso CFGS Educación infantil

L' alumnat d' Educació Infantil tindrà l'oportunitat de realitzar un projecte a les escoles d'educació infantil del municipi. Per fer-ho, acudirà un dia per setmana, en horari de matí, a un dels centres d'educació infantil del municipi de l'Alfàs del Pi. Aquesta assistència és necessària perquè forma part de l'organització de les classes i de la seva avaluació. Gràcies a aquesta proposta podreu assistir i col·laborar en moments tan importants de la vida a l'escola com el període d'adaptació, l'assemblea, el menjador, el joc lliure, les propostes educatives de l'aula i moltes més coses. D'aquesta manera, l'alumnat és capaç de donar una extensió pràctica i directa amb la realitat als continguts curriculars i adquirir els resultats d'aprenentatge de diferents mòduls formatius. Un projecte intermodular que inclourà resultats daprenentatge dels 4 mòduls de primer curs de la família professional.

Per això comptem amb el suport dels tres centres públics d'infantil i primària de l'Alfàs del Pi i dos centres privats. Considerem que és una gran oportunitat d'aprenentatge per a l'alumnat fent servir una metodologia participativa i de servei a la comunitat.

COM S'ACCEDEIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat).

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMCE, modalitat BHCS, de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitat BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS o BL; o haver superat l'opció C o D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE/LOGSE. Haver superat el segon curs d'altres modalitats de Batxillerat Experimental. Tindre l'opció A o B de COU o el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle al fet que pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL.

El títol de Tècnic Superior en Educació Infantil permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les següents titulacions

Tècnic Especialista en Jardins d'Infància, branca Serveis a la Comunitat. (FP2)

Tècnic Especialista en Educador Infantil, branca Serveis a la Comunitat. (FP2)

Tècnic Superior en Educació Infantil. (LOGSE)

logos