CFGS: Dietètica

El cicle s'imparteix de manera presencial en el centre.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Sanitat

Grau Superior 2000 hores

 

QUINES OCUPACIONS POTS DESEMPEŇAR

Dietista, Tècnic en Dietètica i Nutrició, Responsable d'alimentació en empreses de servei d'àpats, Tècnic en higiene dels aliments, Consultor en alimentació, Educador Sanitari.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs

Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de Dietètica.

Alimentació equilibrada.

Control alimentari.

Fisiopatologia aplicada a la dietètica.

Relacions a l'entorn de treball.

Formació i orientació laboral.

Segon curs

Dietoteràpia.

Microbiologia i higiene alimentària.

Educació sanitària i promoció de la salut.

Formació en Centres de Treball: 380 hores.

 

COM S'ACCEDEIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; de Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitat BCNS. De Batxillerat Experimental modalitats BCN ; o haver superat les opcions A, B de COU.

Tindran preferència les sol·licituds dels qui hagen cursat la matèria: Biologia (LOE o LOGSE).

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de Cou o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle al fet que pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Tindran preferència les sol·licituds dels qui hagen cursat la matèria: Biologia (LOE o LOGSE).

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA.

LA TITULACIÓ DE TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA PERMET L'ACCÉS Als ESTUDIS UNIVERSITARIS DE:

(Ordre ECI/2527/2005 de 4 de juliol, per la qual s'actualitza i s'amplia l'annex X d'Accés a Estudis Universitaris des dels Cicles Formatius de grau superior, del Reial decret 777/1998,  pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional en l'àmbit del sistema educatiu)

- Maestro (totes les especialitats) CV

- Diplomat en Educació Social CV

- Diplomat en Infermeria CV

- Diplomat en Fisioteràpia CV

- Diplomat en Logopèdia CV

- Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica CV

- Diplomat en Podologia CV

- Diplomat en Teràpia Ocupacional CV

- Diplomat en Treball Social CV

- Llicenciat en Biologia CV

- Llicenciat en Biotecnologia CV

- Llicenciat en Farmàcia CV

- Llicenciat en Medicina CV

(CV: estudis que poden cursar-se a la Comunitat Valenciana)