FPB: Informàtica d’Oficina

El pròxim curs no s'oferix el 1r curs de la FP Bàsica d'Informàtica d'oficina

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i Comunicacions i Administració i Gestió

Grau Bàsic 2000 hores

 

QUINES OCUPACIONS POTS DESEMPEŇAR

Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics. Ajudant de manteniment de sistemes informàtics. Ajudant d'instal·lador de sistemes informàtics. Ajudant d'instal·lador de sistemes per a transmissió de dades. Auxiliar d'oficina. Auxiliar de servicis generals. Gravador-verificador de dades. Auxiliar de digitalització. Operador documental.

 

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Ofimàtica i arxiu de documents.

Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I

Segon curs:

Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.

Operacions auxiliars per a la configuració i l'explotació.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i orientació laboral II

Formació en Centres de Treball.
 

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estos ensenyaments els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els següents requisits:

Tindre compliments quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

 
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Títol Professional Bàsic en INFORMÀTICA D'OFICINA.

Este títol professional bàsic permetrà l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUALS ESTE TÍTOL PERMET L'APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A L'ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals de:

Informàtica i comunicacions. Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting.