FPB: Agrojardinería i Composicions Florals

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Agrària

Grau Bàsic 2000 hores

 

QUINES OCUPACIONS POTS DESEMPEŇAR

Peó agrícola. Peó agropecuari. Peó en horticultura. Peó en fruticultura. Peó en cultius herbacis. Peó en cultius de flor tallada. Peó de jardineria. Peó de viver. Peó de centres de jardineria. Peó de camps esportius. Peó de floristeria. Auxiliar de floristeria. Auxiliar de magatzem de flors.

 

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Activitats de reg, adobament i tractaments en cultius.

Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius.

Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria.

Operacions auxiliars en l'elaboració de composicions amb flors i plantes.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I

 

Segon curs:

Materials de floristeria.

Operacions bàsiques en instal·lació de jardins, parcs i zones verdes.

Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II

Formació en Centres de Treball.

 

COM S'ACCEDEIX

Podran accedir a aquests ensenyaments els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els següents requisits:

Tindre compliments quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Títol Professional Bàsic en AGRO-JARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS.

Aquest títol professional bàsic permetrà l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ Als QUALS AQUEST TÍTOL PERMET L'APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l'ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Aquest títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals de:

Agrària. Indústries Alimentàries. Seguretat i Medi Ambient.

logos