CFGM: Atenció a Persones en Situació de Dependència

El cicle s'imparteix de manera presencial al centre.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Serveis socioculturals i a la Comunitat

Grau Mitjà 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS DESEMPEŇAR

Cuidador o cuidadora de persones en situació de dependència en diferents institucions i/o domicilis. Cuidador o cuidadora en centres d'atenció psiquiàtrica. Gericultor o gericultora. Governant i subgobernante de persones en situació de dependència en institucions. Auxiliar responsable de planta de residències de majors i persones con discapacitat. Auxiliar d'ajuda a domicili. Assistent d'atenció domiciliaria. Treballador o treballadora familiar. Auxiliar d'educació especial. Assistent personal. Teleoperador/a de teleassistència.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència.

Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.

Atenció i suport psicosocial.

Suport domiciliari.

Atenció higiènica.

Primers auxilis.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Destreses socials.

Suport a la comunicació.

Atenció sanitària.

Teleassistència.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

 

COM S'ACCEDEIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundaria Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Plàstiques i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any curse, i superar la corresponent prova d'accés.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les següents titulacions:

Tècnic en Atenció Sociosanitària.(LOGSE)