Eleccions Consell Escolar

S’ha publicat la Resolució de 22 de setembre de 2023 de la Direcció General d’Innovació i Inclusió educativa sobre la convocatòria d’eleccions al Consell Escolar (DOGV núm. 9692/ 27.09.2023). Este curs cal renovar la primera meitat dels membres: 4 professors; 2 famílies; 2 alumnat; 1 AMPA.

En el tauler d’anuncis pot consultar-se el cens de cada sector. Per a presentar la candidatura cal emplenar i entregar la fulla de candidatura (recollir-la en direcció). Qualsevol pare/mare pot presentar la seua candidatura fins al 6 de novembre, (La fulla de candidatura cal demanar-la a la direcció del centre).

Informació en la web: https://ceice.gva.es/es/web/madres-padres-alumnos/eleccions-centres

Calendari d’actuacions:

calendario

Candidatures definitives al sector de les famílies

El dia 20 de novembre de 2023 es posarà a la disposició de les famílies les paperetes de votació i s’iniciarà la recollida del vot no presencial, el qual es podrà efectuar de la següent forma:

  • Per a garantir el secret del vot, la identitat de la persona votant i evitar possibles duplicitats, s’utilitzarà el sistema de doble sobre. Un exterior, on l’elector escriurà el seu nom i signarà en la solapa i inclourà una fotocòpia del NIF, NIE, passaport o permís de conduir. Un altre interior de color blanc que contindrà el vot.
  • Es podrà lliurar a la direcció del centre, la qual expedirà un vaig rebre o entregar-lo el dia 23 abans de l’inici de l’escrutini (a les 16.00).

Recordeu la importància que tenen les eleccions així com la vostra participació.

Candidatures definitives al sector de l’alumnat

El dia 23 de novembre de 2023 es passarà amb una urna per les classes de tot el centre i tot l’alumnat podrà votar.

El resultat de les eleccions al consell escolar es pot consultar en el tauló de secretaria de l’institut.

Gràcies a tots/as per participar.