CFGM: Sistemes Microinformàtics i Xarxes

El cicle s'imparteix de manera presencial en el centre.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i Comunicacions

Grau Mitjà 2000 hores

 

QUINES OCUPACIONS POTS DESEMPEŇAR

Tècnic instal·lador-reparador d'equips informàtics. Tècnic de suport informàtic. Tècnic de xarxes de dades. Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics. Comercial de microinformàtica. Operador de tele-assistència. Operador de sistemes.
 

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:
Muntatge i manteniment d'equips.
Xarxes locals.
Aplicacions ofimàtiques.
Sistemes operatius monopuesto.
Formació i Orientació Laboral.
Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:
Sistemes operatius en xarxa.
Seguretat informàtica.
Serveis en la xarxa.
Aplicacions web.
Empresa i iniciativa emprenedora.
Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
Formació en Centres de Treball: 380 hores.

COM S'ACCEDEIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les següents titulacions:

Tècnic en Explotació de Sistemes Informàtics, (LOGSE)