CFGS: Integració Social

El cicle s'imparteix de manera presencial al centre.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Serveis socioculturals i a la Comunitat

Grau Superior 2000 hores

 

QUINES OCUPACIONS POTS DESEMPEŇAR

Tècnic de programes de prevenció i inserció social. Educador o educadora d'equipaments residencials de divers tipus. Educador o educadora de persones amb discapacitat. Treballador o treballadora familiar. Educador o educadora d'educació familiar. Auxiliar de tutela. Monitor o monitora de centres oberts. Tècnic d'integració social. Especialista de suport educatiu. Educador o educadora d'educació especial. Tècnic/a educador/a. Tècnic Especialista I (Integrador social). Tècnic Especialista II (Educatiu). Monitor o monitora de persones amb discapacitat. Tècnic de mobilitat bàsica. Tècnic d'inserció ocupacional. Mediador ocupacional i/o laboral. Dinamitzador ocupacional i/o laboral. Educador de base. Mediador o mediadora comunitària. Mediador o mediadora intercultural. Mediador o mediadora veïnal i comunitari. Preparador laboral. Tècnic en ocupació amb suport. Tècnic d'acompanyament laboral. Monitor/a de rehabilitació psicosocial.

 

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Context de la intervenció social.

Inserció sociolaboral.

Metodologia de la intervenció social.

Promoció de l'autonomia personal.

Mediació comunitària.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

Atenció a les unitats de convivència.

Suport a la intervenció educativa.

Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació.

Habilitats socials.

Primers auxilis.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en Centres de Treball.

Projecte d'integració social.

 

COM S'ACCEDEIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol  de Batxillerat LOMCE modalitat BHCS, de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitats BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS o BL o haver superat les opcions C, D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions A, B de Cou o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle al fet que pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL

El títol de Tècnic Superior en Integració Social permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les següents titulacions:

Tècnic Especialista en Economia Soci-Familiar, branca Serveis a la Comunitat.

Tècnic Especialista en Adaptació Social, branca Serveis a la Comunitat.

Tècnic Especialista en Educador de Disminuïts Psíquics, branca Sanitària.

Tècnic Superior en Integració Social.