Provés d’accés a Cicles Formatius 2024

PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS 2024

Llistats definitius GS Opció Ciències

LLISTAT-DEFINITIU_ADMESOS_EXEMPCIONS_GS_C-_PUBLICABLE_signed

Llistats definitius GS opció Humanitats i Ciències Socials

LLISTAT-DEFINITIU_ADMESOS_EXEMPCIONS_GS_A_PUBLICABLE_signed

Llistats definitius GM

LLISTAT-DEFINITIU_ADMESOS_EXEMPCIONS_GM_PUBLICABLE_signed

INFORMACIÓ GENERAL

CONVOCATÒRIA: https://dogv.gva.es/datos/2024/02/09/pdf/2024_981.pdf

DETALLS DEL PROCEDIMENT: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=836

INSCRIPCIÓ: del 20 AL 28 DE MARÇ

INSCRIPCIÓ PROVES ACCÉS CICLES GRAU MITJA:

https://siac-front.gva.es/siac-front/public/descarga/es/F2763

INSCRIPCIÓ PROVES ACCÉS CICLES GRAU SUPERIOR:

https://siac-front.gva.es/siac-front/public/descarga/es/F3183

DOCUMENTACIÓ:

Juntament amb la sol·licitud, les persones aspirants o el seu representant legal hauran de presentar la següent documentació:

  1. En el cas de ser menor de 18 anys algun dels següents documents: DNI, tar- geta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’es- trangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
  2. En el cas de ser major de 18 anys algun dels següents documents: DNI, targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estran- gers, visat d’estudis o tarjeta d’estudiant estranger.
  3. Justificant d’haver pagat la taxa corresponent.

Per a accedir i pagar online la Taxa MODEL 046 podeu fer-ho des

d’aquest enllaç:   http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=PRUEBAS

  • En el seu cas, la documentació́ justificativa de motius d’exempció d’alguna part o apartat de les proves.

SOL.LICITUD D’EXEMPCIÓ CICLES GRAU MITJA:

https://siac-front.gva.es/siac-front/public/descarga/es/F50071

SOL.LICITUD D’EXEMPCIÓ CICLES GRAU SUPERIOR:

https://siac-front.gva.es/siac-front/public/descarga/es/F50091

Important:

La documentació cal presentar-la de manera presencial en la secretaria del centre o enviar-la degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al: 46000213.secretaria@edu.gva.es (Indicar en l’assumpte “PAC Nom Cognom-1 Cognom-2”).

CALENDARI DEL PROCEDIMENT

REQUISITS

PROVES ACCÉS CICLES FORMATIUS GRAU MITJA

Tindre 17 anys o complir-los durant l’any de la realització de la prova.

QUI POT SOL·LICITAR-HO?

Els/les aspirants que desitgen cursar ensenyaments de grau mitjà, i no posseïsquen requi- sits acadèmics d’accés.

PROVES ACCÉS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

Tindre 19 anys o complir-los l’any de la prova. – Tindre 18 anys en el cas de tindre un títol de tècnic o tècnica de Formació Professional. La titulació s’haurà d’acreditar en el moment de la sol·licitud per a la inscripció.

QUI POT SOL·LICITAR-HO?

Les persones que desitgen cursar ensenyaments de grau superior i hagen de fer-ho mitjançant superació de prova.

VALIDESA I EFECTES

  • La certificació que acredita haver superat la prova d’accés als cicles formatius de Formació Professional té validesa en tot el territori nacional.
  • Estar en possessió del certificat de superació de la prova d’accés no implica l’admissió automàtica del candidat per a cursar els ensenyaments corresponents.

LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

  • Les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior es realitzaran en l’IES Josep Segrelles d’Albaida, a la Sala d’Actes.
  • Per a realitzar les proves, els aspirants hauran d’anar proveïts del corresponent do- cument identificatiu: DNI, targeta d’identitat d’estranger o visat d’estudis (règim especial d’estudiants estrangers).

HORARI REALITZACIÓ DE LES PROVES

EXEMPLE DE PROVES D’ACCÉS

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/pruebas-de-acceso-a-ciclos-formativos

DUBTES

Si tens qualsevol consulta pots telefonar al 962919300 o escriure’ns un correu a 46000213@edu.gva.es