Registre d’Activitats de Tractament de dades – RAT

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Conselleria D’educació, Cultura i Esport
Av. Campanar, 32. 46015 València

DELEGAT/ADA DE PROTECCIÓ DADES

Delegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat (DPD)
Passeig de l’Albereda, 16. 46010 València
Es por contactar per correu postal o electrònic: dpd@gva.es

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Les persones interessades poden exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seues dades personals incloses en els tractaments d’esta conselleria. Així mateix, en el cas que la legitimació del tractament provinga del consentiment, es podrà retirar en qualsevol moment el consentiment prèviament atorgat. 

EXERCICI DE DRETS 

La informació básica es pot consultar en el següent enllaç:
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970

L’exercici dels drets pot dur-se a terme, amb la identificació prèvia, per mitjà d’escrit adreçat a la Sotssecretaria a través de qualsevol de les vies següents:

 • A través del tràmit electrònic (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970&version=amp)
 • Enviant la petició a qualsevol de les adreces següents:
 • De manera presencial a través del registre.

RECLAMACIÓ DAVANT L’AEPD

Si les persones interessades entenen que s’han vist perjudicades pel tractament o en l’exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, accedint a la seu electrònica a través de https://www.aepd.es 

Prèviament poden contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat.


Activitats del centre gestionades al RAT

 1. Activitats i Jornades
 2. Alumnat
 3. Alumni (antics alumnes)
 4. Arxiu fotogràfic i audiovisual
 5. Autoritzacions
 6. Comunicació institucional i Promoció del centre
 7. Escrits de sol·licitud, esmena i al·legacions, i Declaracions responsables
 8. Expedients disciplinaris
 9. Gestió de bretxes de seguretat
 10. Gestió de cita prèvia
 11. Gestió de drets de protecció de dades
 12. Gestió econòmica i pressupostària y Pagaments a tercers
 13. Intervenció en gestió d’ajudes, beques i subvencions
 14. Pràctiques formatives d’alumnat d’FP
 15. Pràctiques formatives universitàries
 16. Prevenció de la violència i millora de la convivència
 17. Professorat
 18. Protocol Covid-19 per als Centres Educatius Públics GVA i Gestió de la vacunació del personal dels centres
 19. Proves i acreditacions
 20. Queixes, suggeriments i agraïments
 21. Reclamacions
 22. Trasllats d’expedients
 23. Videovigilància