Sol·licitud títol Batxillerat – Cicles Formatius

Una vegada superat el Batxillerat o Cicle Formatiu corresponent cal sol·licitar el títol. Per realitzar la gestió cal portar a administració els següents documents:

1. Imprès de sol·licitud de títols (el codi del centre és 46000213)

2. Fotocòpia DNI

3. Justificant de pagament de la taxa corresponent.
Heu de generar-vos el document per pagar la taxa al banc al següent link (model 046): Taxa títol

Si sou família nombrosa/monoparental, heu d’aportar el carnet en vigor.
Si al·legueu discapacitat, heu d’aportar el certificat corresponent.
En tots els casos, cal presentar el document original.