Formació per a la acreditació en CDD A2

Formació específica d'acreditació en competència digital docent: nivell A2

Boton A2_val

 

És una formació en línia que cobreix els indicadors del nivell A2 del MRCDD. En acabar aquesta formació se certificaran 50 hores.

Objetius

 • Conéixer i aplicar, amb ajuda, les tecnologies de comunicació més utilitzades en els contextos educatius, així com les seues polítiques d'ús.
 • Utilitzar, amb ajuda, les tecnologies de col·laboració.
 • Reflexionar conjuntament sobre aspectes tècnics i metodològics en utilitzar les tecnologies digitals en la pràctica docent.
 • Conéixer i aplicar, de forma tutelada, les mesures adequades per protegir les dades personals, la privacitat, la seguretat i els drets digitals en utilitzar les tecnologies digitals en contextos educatius.
 • Utilitzar de forma tutelada les eines d'autoria per aplicar els criteris adequats, editar i crear continguts digitals de qualitat orientats al context educatiu.
 • Conéixer i aplicar, de forma guiada, entorns segurs de compartició de continguts seguint els estàndards.
 • Incloure, amb ajuda, les tecnologies digitals en la programació didàctica.
 • Seleccionar i aplicar, de forma tutelada, les tecnologies digitals per a la comunicació e interacció en situacions d'ensenyament i aprenentatge.
 • Aplicar, sota supervisió, les tecnologies digitals en situacions d'aprenentatge autorregulat.
 • Utilitzar, amb ajuda, les tècniques, mitjans e instruments per a l'avaluació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, emprant tecnologies digitals.
 • Utilitzar, de forma tutelada, les tecnologies digitals per a obtenir, tractar, visualitzar, analitzar e interpretar les dades recollides en l'avaluació dels processos d'ensenyament i aprenentatge.
 • Aplicar, sota supervisió, les tecnologies digitals per informar sobre els processos d'avaluació i orientar l'ensenyament i l'aprenentatge a partir d'aquestes valoracions.
 • Utilitzar, amb ajuda, les tecnologies digitals per facilitar l'accessibilitat i inclusió de tot l'alumnat.
 • Fer un ús adequat, sota supervisió, de les tecnologies digitals per respondre a les necessitats individuals dels alumnes i dels criteris pedagògics per al seu ús.
 • Conéixer i comprendre la manera com les tecnologies digitals poden afavorir el compromís actiu dels alumnes amb el seu aprenentatge, així com aplicar-les amb ajuda per a aquest objectiu.
 • Contextualitzar i aplicar, de forma tutelada, en la seua proposta didàctica els aspectes tècnics implicats en l'alfabetització mediàtica, en el tractament d'informació i dades, així com els criteris didàctics per a la seua ensenyança i aprenentatge.
 • Contextualitzar i aplicar, amb ajuda, en la seua proposta didàctica els aspectes implicats en els processos de comunicació i col·laboració en entorns digitals, així com els criteris didàctics perquè l'alumnat aprenga a emprar aquestes eines i aprenga a construir la seua ciutadania e identitat digital de forma responsable i segura.
 • Contextualitzar i aplicar, de forma tutelada, en la seua proposta didàctica els aspectes tècnics implicats en el desenvolupament de la competència digital dels alumnes per crear continguts digitals, així com els criteris didàctics per a la seua ensenyança i aprenentatge.
 • Contextualitzar i aplicar amb ajuda en la seua proposta didàctica els aspectes implicats en la utilització responsable i saludable de les tecnologies digitals, així com els criteris didàctics perquè l'alumnat adquireixi hàbits d'ús segur i adopte decisions reflexives.
 • Contextualitzar i aplicar amb ajuda en la seua proposta didàctica els aspectes didàctics implicats en el desenvolupament de la competència dels alumnes per aprendre a utilitzar la tecnologia com a mitjà per resoldre problemes i cobrir les seues necessitats en el context d'una societat digital.

Continguts

 • Àrea 1: Compromís professional. Ús de les tecnologies digitals per a la comunicació; la coordinació, participació i col·laboració dins del centre educatiu i amb altres professionals externs; la millora de l'exercici a partir de la reflexió sobre la pròpia pràctica; el desenvolupament professional i la protecció de les dades personals, la privadesa,la seguretat i el benestar digital de l'alumnat en l'exercici de les seves funcions. Nivell A2.
 • Àrea 2: Continguts digitals. Investigació, modificació, creació i compartició de continguts digitals educatius. Nivell A2.
 • Àrea 3: Ensenyament i aprenentatge. Gestió i organització de l'ús de les tecnologies digitals a l'ensenyament i l'aprenentatge. Nivell A2
 • Àrea 4: Avaluació i retroalimentació. Utilització de tecnologies i estratègies digitals per millorar l'avaluació, tant de l'aprenentatge de l'alumnat com del procés d'ensenyament-aprenentatge propi. Nivell A2.
 • Área 5: Apoderament de l’alumnat. Ús de les tecnologies digitals per millorar la inclusió, l’atenció a les diferències individuals i el compromís actiu de l’alumnat amb el seu aprenentatge. Nivell A2. 
 • Àrea 6: Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Capacitació de l'alumnat per utilitzar de forma creativa i responsable les tecnologies digitals per a la informació, la comunicació, la participació segura a la societat digital, la creació de continguts, el benestar, la preservació de la privadesa, la resolució de problemes i el desenvolupament de projectes personals. Nivell A2.
LOGOS FSE VALENCIÀ