TRACTAMENT DE DADES

Des de l'àmbit de formació TIC som conscients dels avanços normatius quant al tractament de les dades personals als centres educatius i, és per això, hem elaborat unes infografies que resumeixen aquells aspectes importants a tindre en compte quan tractem dades personals del nostre alumnat al centre educatiu. La normativa d'ús ha sigut la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-C.pdf

Al nostre territori disposem d'una resolució que concreta allò referent en aquesta llei i en el Reglament General de Protecció de Dades. Aquesta és la de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat Valenciana.
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/03/pdf/2018_11040.pdf.

TD_I_VA

TD_II_VA

TD_III_VA

Les infografies han estat elaborades basant-se en el curs de Seguretat TIC. Podeu obtenir més informació a la següent adreça:
https://portal.edu.gva.es/cvtic/va/seguretat-tic-i-tractament-de-dades-us-de-llicencies-per-a-la-creacio-reutilitzacio-i-distribucio-de-continguts/