TRACTAMENT DE DADES

Des de CEFIRE CDD, hem elaborat unes infografies que resumeixen aquells aspectes importants a tindre en compte quan tractem dades personals del nostre alumnat al centre educatiu.

La normativa d'ús ha sigut la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Al nostre territori disposem d'una resolució que concreta allò referent en aquesta llei i en el Reglament General de Protecció de Dades. Aquesta és la Resolució de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat Valenciana.

Descàrrega de la infografia.

Tractament_dades_2024_Val_def

Tractament_dades_2024_Val_def-2

Tractament_dades_2024_Val_def-3