Inclusió educativa d’alumnat amb malalties poc freqüents

El CEFIRE CTEM organitza una jornada formativa dins el projecte europeu CREDIBLE (Children with Rare Diseases and their Inclusion in Basic Learning Environments). La jornada Inclusió educativa d’alumnat amb malalties poc freqüents tindrà lloc els dies 9 i 10 de maig en la Universitat de València i es retransmetrà en línia per a les persones participants.

Inscripcions a la jornada:

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9970823&usuario=formacion

Enllaç de connexió a la jornada:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJhMGU3MDAtNTU5Yy00ZjJkLWJmNWYtYzhmZWIxNGFkYjg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273dd1114-ef7d-40c7-8669-569d32e7e29b%22%2c%22Oid%22%3a%22c81ea7ae-5754-424e-8956-17745c3c58ff%22%7d

Objectius de la jornada:

 • Presentar el projecte Erasmus+ CREDIBLE
 • Sensibilitzar als assistents sobre la realitat educativa de l’alumnat amb malalties rares a Espanya
 • Mostrar metodologies desenvolupades amb èxit en altres països europeus
 • Proporcionar al professorat eines per a millorar la inclusió educativa d’alumnat amb malalties poc freqüents
 • Compartir experiències inclusives d’èxit de diversos centres educatius
 • Acostar als docents el punt de vista de les famílies de l’alumnat amb malalties rares
 • Potenciar l’intercanvi de bones pràctiques al llarg de la unió Europea en matèria d’inclusió educativa de l’alumnat amb malalties poc freqüents

Contingut de la jornada:

 • Presentació del projecte CREDIBLE: participants, objectius, productes intel·lectuals i resultats esperables (CEFIRE-UV-Softspring)
 • El model britànic de formació dels docents en inclusió d’alumnes amb ER (Ajuntament de Glasgow)
 • Sensibilització cap als reptes als quals s’enfronta l’alumnat amb malalties poc freqüents i les seues famílies en matèria educativa (FEDER-Janssen)
 • Experiències educatives d’èxit (FEDER-CEFIRE)
 • La veu de les famílies de l’alumnat amb malalties rares