CONSTITUCIÓ JUNTA ELECTORAL (11.10.2023)

Estimades famílies/Queridas familias

Dimecres 11 d’octubre s’ha constituÏt la Junta Electoral de les pròximes eleccions, mitjançant sorteig, davant Consell Escolar./

Miércoles 11 de octubre se ha constituido la Junta Electoral de las próximas elecciones, mediante sorteo, ante el Consejo Escolar.

El cens electoral, estarà a la vostra disposició, a partir del dimarts, en el tauló d’anuncis de secretaria./

El censo electoral, estará a vuestra disposición, a partir del martes, en el tablón de anuncios de secretaría.

És molt important que passeu a comprovar que les dades són correctes per poder exercir, sense cap incidència, el vostre dret a vot./

Es muy importante que paséis a comprobar que vuestro datos son correctos para poder ejercer, sin ninguna incidencia, vuestro derecho a voto.

CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

El pròxim 23 de novembre se celebren les eleccions a consells escolars en els centres educatius.

Famílies, alumnat i personal dels centres docents estan  convocats a votar pera triar les persones que representaran la veu de la comunitat educativa en aquest òrgan de govern.

Com sabeu, els consells escolars participen en les decisions i projectes més transcendentals que afecten la comunitat educativa, com per exemple: la Comissió de selecció del director/a; el Pla específic d’organització de la jornada escolar; el Pla d’actuacions per a la millora; el Programa plurilingüe i intercultural; el Pla de convivència; el Pla educatiu del menjador escolar; etc. Per això, aquest procés electoral representa un repte i una oportunitat per contribuir a la millora de la qualitat de l’educació. Ara és el moment en què podem decidir i dissenyar escenaris igualitaris i plens d’oportunitats per a l’alumnat.

Aquesta participació, a més, ha de ser una decisió responsable i compromesa per part de tots els membres de la comunitat educativa perquè és així com es garanteix un centre educatiu democràtic, solidari i plural.

CALENDARI D’ACTUACIONS


Actuacions i calendari d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics.

– Aprovació i publicació dels censos: 18 d’octubre

– Finalitza l’admissió de candidatures dels diferents sectors: 7 de novembre de 2023.

– Publicació de la llista provisional de candidats:  8 de novembre de 2023.

– Reclamacions a la llista provisional de candidats: fins al 10 de novembre de 2023.

– Publicació de la lista definitiva de candidats: 14 de noviembre de 2023

– Votacions: el 23 de novembre de 2023.

– Proclamació dels candidats electes: fins al 30 de novembre de 2023.

– Sessió constitutiva del nou/renovat consell escolar:  Fins 14 de desembre de 2023.