CONSTITUCIÓ JUNTA ELECTORAL (11.10.2023)

Estimades famílies/Queridas familias

Dimecres 11 d’octubre s’ha constituÏt la Junta Electoral de les pròximes eleccions, mitjançant sorteig, davant Consell Escolar./

Miércoles 11 de octubre se ha constituido la Junta Electoral de las próximas elecciones, mediante sorteo, ante el Consejo Escolar.

El cens electoral, estarà a la vostra disposició, a partir del dimarts, en el tauló d’anuncis de secretaria./

El censo electoral, estará a vuestra disposición, a partir del martes, en el tablón de anuncios de secretaría.

És molt important que passeu a comprovar que les dades són correctes per poder exercir, sense cap incidència, el vostre dret a vot./

Es muy importante que paséis a comprobar que vuestro datos son correctos para poder ejercer, sin ninguna incidencia, vuestro derecho a voto.

CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL